इश्टागत करात आनी पुस्तकां आपणायात…

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आदल्या भशेन आतां वाचपी उरल्यात व्हय, नवे वाचपी कित्याक तयार जायनात, हेच प्रस्न मनांत उपजतात. दिसान दीस आमी गुलाम जातात. पूण  कोणाचे? हें चिंतपाची गरज भासता.

आमी मनशां खूब हुशार, हातूंत मातूय दुबाव ना. संवसारांत जें कितें उदरगतीचें दिसता, तें मनशां वरवीं घडलां. दादलो जावं अस्तुरी आयज काल मनीस खूब फुडें पाविल्ले आसात. पूण मनशान आपलें गिन्यान फावो त्या वेळार आनी जाग्यार मात ताचो वापर सारको करूंक गरज. मनीस जायतें कितें बरें आनी व्हड- व्हड कामां करूंक शकता. एका व्हड मनशान म्हणलां की, ‘जे धडे अणभवाचे शाळेंत मेळटात, ते पुस्तकांत मेळनात’, जायत्या जाणाचें नशीब हें तरेन उगडटा. पूण सांगचें म्हणल्यार, पुस्तकां हीं म्हत्वांचीं. पुस्तकां वाचपी मनशाचें गिन्यान वाडटा. मनशाच्या मनाचेर गंभीरपणाचो भर पडटा. मनीस पुस्तकां वरवीं जायतें कितें शिकूंक पावता आनी दुसऱ्यांकूय शिकयता. पुस्तकां वाचून बरे तरेन जीण जगपी मनीस समाजांत आसात. आनी असल्या मनशांक लागून समाजांतूय बरेंपण येवंक शकता.

पुस्तकांतलें शिकून संवसारांत जायते व्हड मनीस जाल्यात. तातूंत दोतोर, अभियंते, जुवीज, शिक्षक, पाद्री- माद्री, सरकारी वा दुसऱ्या खात्यांतले व्हड- व्हड अधिकारी, उद्दोगपती अश्या साबार मनशांनी पुस्तकांतल्या शिक्षणांतल्यान यश मेळयलां. जरी शिक्षण नाशिल्लें जाल्यार घडये मनशांक चड यश मेळचें नाशिल्लें. जरी मनशाक जिवितांत यश मेळ्ळां जाल्यार तातूंत पुस्तकांचो म्हत्वाचो वांटो आसा. पुस्तक हें गिन्यान्यांत भर घालता, पूण साहित्याचें भांडार जावन आसा वाचनालय. वाचनालयांत कितल्याच भाशांचीं (languages) आनी खुबश्या प्रकारांचीं पुस्तकां वाचप्यांची वाट पळयतात. पूण वाचपी आसात खंय ?

आदल्या भशेन आतां वाचपी उरल्यात व्हय, नवे वाचपी कित्याक तयार जायनात, हेच प्रस्न मनांत उपजतात. दिसान दीस आमी गुलाम जातात. पूण  कोणाचे? हें चिंतपाची गरज भासता. पूण एक मात, जरी वाचपी आसात जाल्यार आमच्या गोंयांत कितलींच सरकारी वाचनालयां आसात. थंय वचून तुमी तुमच्या आवडीच्या पुस्तकां सांगाता इश्टागत करात आनी पुस्तकां आपणायात.

आमच्या गोंयांत ‘कृष्णादास शामा गोंय केंद्र वाचनालय’ पणजे आसा, आनी 15 सप्टेंबर 1832 वर्सां सावन आमकां आपली सेवा दिता. तातूंत गोंया भायलो लोक लेगीत येवन पुस्तकांतल्या साहित्याचो आस्वाद घेतात. ते भायर नावेली ‘दो. फ्रांसिस्को लुर्इस गोमीश वाचनालय’ आमचे खातीर आसा. इतलेंच न्हय दिवचल, सांगें, कुडचडें, पेडणें, काणकोण, फोंडा आनी वाळपय अशीं तालुका वाचनालयां आसात, जाल्यार कुंकळ्ळी, केपें आनी सांखळे वाचनालयां आसात. वाचनालयांतलीं पुस्तकां गांवां-गांवांनी लोकां मेरेन पावचे खातीर आनीकय वाचनालयां आसात. बार्देसांत- 14, दिवचले- 17, काणकोण- 7, धारबांदोडें– 3, मुरगांव- 2, पेडणें- 22, फोंडा– 17, साश्ट- 14, केपें- 7, सांगें- 7, सत्तरी- 17 जाल्यार तिसवाडी वाठारांत 3 वाचनालयां आसात. पूण हातूंतलीं कांय वाचनालयां बंदूय आसूं येतात. वाचनालयांत आनीकय खुबश्यो सवलती वाचप्यां पासत उपलब्ध आसात. तांचो लाभ वाचप्यांनी घेवचो.

एडवीन फर्नांडीस

9850456556