इराणाक 2-0 जैत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

संवसारीक फुटबॉल सर्तीच्या ब गटांतले पयले मॅचींत इंग्लंडा आड अर्द डझन गोल खावपी इराणान दुसरे मॅचींत जबरदस्त पुनरागमन केलें. ताणें वेल्स पंगडा आड इंज्युरी टायमाच्या अखेरच्या तीन मिनटांनी दोन गोल करून जैत जोडलें.

दोनूय अर्दांनी इराणान प्रतिस्पर्धी पंगडाच्या गोलपोस्टाचेर सातत्यान हल्ले केल्ले. पूण, ताका गोल करपाची संद मेळूंक ना. पूण, अखेरच्या मिनटा मेरेन इराणान आपली जिद्द सोडूंक ना. अखेरेक रोझबेन चेश्मामीन 11 मिनटाच्या इंज्युरी टायमांतल्या आठव्या मिनटाक वेल्सा आड पयलो गोल केलो. ते उपरांत फक्त तीन मिनटांनी म्हणल्यार 11व्या मिनटाक रामिन रिझाईन हाणें दुसरो गोल करून इराणाचें अंदूंचे सर्तींतलें पयलें जैत निश्चीत केलें.

इंग्लंडा आडच्या दुसऱ्या अर्दांत आनी इंज्युरी टायमांत गोल करून इराणान आपली झुजाची वृत्ती दाखयिल्ली. तेच झूज दिवपाचे वृत्तीचें दर्शन वेल्सा आडचे मॅचींत पळोवपाक मेळ्ळें. ताणें मॅचींत वट्ट 21 खेपे वेल्साच्या गोलपोस्टाचेर हल्ले केले. तातूंतले तिनूच ऑन टार्गेट आशिल्ले.

वेल्स बॉलाचेर ताबो मेळोवपाक आनी पास दिवपाचे बाबतींत इराणा परस सरस आशिल्लो, तरी पूण इराणाच्या आक्रमणा मुखार तांचें कांयच शाणपण चलूंक ना.

विशेश म्हणल्यार हे मॅचींत दोनूय पंगडांनी आडांगी खेळाचें प्रदर्शन केलें. ताका लागून वेल्साच्या गोलकीपर वेन हेन्सीक रॅड कार्ड मेळ्ळें. तशेंच इराणाच्या दोन आनी वेल्साच्या एका खेळगड्याक यॅल्लो कार्ड मेळ्ळें.