इंडिगो विमानांत कोंकणींतल्यान घोशणा

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अहमदाबादाच्यान आयिल्लें विमानः आमदार विजय सरदेसाय हांणी केल्ली विनवणी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजी : अहमदाबाद सावन गोंयांत आयिल्ल्या इंडिगो कंपनीच्या विमानांत गोंयांत विमान पाविल्ल्याची कोंकणींतल्यान घोशणा जाली. मनिशा लोपीस हे हवाई सुंदरीन ही कोंकणींतल्यान घोशणा केली. दाबोळी तशेंच मोपा विमानतळाचेर विमान सेवे विशीं कोंकणींतल्यान घोशणा जावपाक जाय, अशी मागणी करपी पत्र नागरी उड्डाण मंत्रालयाक बरयतलों, अशें आमदार विजय सरदेसाय हांणी सांगलें.

गोंयांतल्यान जें विमान उड्डाण करता, तशेंच जीं विमाना हेर विमानतळा वयल्यान गोंयांत येतात, तांचे संबंदांत कोंकणींतल्यान घोशणा जायना. इंग्लीश तशेंच हिंदींतल्यान घोशणा जाता. कोंकणी ही गोंयची राजभास, थळाव्या लोकांची भास. हे खातीर विमानतळाचेर कोंकणींतल्यान घोशणा जावची, अशी मागणी हाचे पयलीं खूब खेपे जाल्या. आमदार विजय सरदेसाय हांणी ही मागणी केल्ली. ही मागणी अजून पुराय जावंक ना.

आमदार विजय सरदेसाय ह्या विमानांतल्यान अहमदाबाद सावन गोंयांत येताले. विमानतळाचेर पावले उपरांत कोंकणींतल्यान घोशणा जावची, अशी सुचोवणी तांणी हवाई सुंदरी कडेन केली. हे सुचोवणेक मान दिवन होन्नावरच्या मनिशा लोपीस हे हवाई सुंदरीन विमान गोंयांत पावलां, गोंयांत तुमकां येवकार… अशा उतरांनी घोशणा केली. आमदार विजय सरदेसाय हांणी ही म्हायती दिली.

विमानतळाचेर सुचोवणी तकटे तशेंच हेर सेवांची म्हायती कोंकणींतल्यान आसपाक जाय. विमानांत कोंकणींतल्यान घोशणा जावपाक जाय. विमानतळ म्हासंचालक तशेंच केंद्रीय हवाई येरादारी मंत्रालया कडेन पत्र बरोवन आपूण मागणी करतलो. आपूण मंत्री आसतना आदले केंद्रीय हवाई येरादारी मंत्री सुरेश प्रभू हांचे कडेन आपणें मागणी केल्ली, अशें विजय सरदेसाय हांणी सांगलें.