आवयभाशेंतल्यान उलयल्यार कोण फांसार मारिना !!

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

च्यायेचे शौकीन आसतात, तांकां च्या कार्रेगाद जाय आसता. म्हणल्यार आलें, वेलची आनी इल्लोसो च्या चो पिठो चडूच घालून… मागीर ‘सूर्र’ करून च्या ओडून पितना आनीकय मजा येता. मात, कांय जाणांक अशी च्या पिल्यार आपल्याक लोक नांवां दवरतले, असोय भास जाता. तशें दिसप सभावीक. पूण जांचे कडेन एक वेगळेच तरेचो ‘स्टेटस’ आसता तांकां तें कांय दिसना.
अशा कार्रेगाद च्याये सारकी म्हजी इंग्लीश आसची अशें सदांच दिसतालें आनी अजूनय दिसता. पूण तें जमना… घडये म्हजी आवयभास इंग्लीश न्हय आनी हांवें ल्हानपणां सावन तिचो सराव केलो ना हीं कारणां आसुं येतात. आनीक हांव उलोवपाक गेल्यार च्या ‘सूर्र’ करून पिल्ल्या सारको म्हाका भास जाता. मात, आमचे कांय राजकारणी कसलीच पर्वा करिनासतना इंग्लीश उलयतात ती पळयल्यार आमी बेश्टेच फाटीं रावतात अशें दिसता.
कांय राजकारणी तोडून मोडून ‘तांबडी’ इंग्लीश उलयतना पळयल्यात आनी आयकल्यात. आजून ती आयकूंक मेळटा. कांय वर्सां आदीं गोंयांत फार्मास्युटिकल मळार काम करपी प्रतिनिधींची राष्ट्रीय परिशद जाली. तिका देशभरांतले प्रतिनिधी आयिल्ले. दोतोरां कडेन आनी हेरां कडेन ह्या मळार काम करपी मानेस्त इंग्लीश कितली बरी उलयतात हें सांगपाची गरज ना. मुळांत तांचें शिक्षण इंग्लिशींत जाल्लें आसता आनी तांचो संपर्कच इंग्लीश उलोवपी लोकां कडेन येता, हे खातीर तांचें भाशेचेर प्रभुत्व उरता. ह्या प्रतिनिधींच्या परिशदेक आमच्या गोंयच्या एका व्हड राजकारण्याक मुखेल सोयरो जावपाची संद मेळ्ळी. ताचें शिक्षण धावी मेरेन जालां काय कितें हो दुबाव. आसूं. सुमार हजारभर प्रतिनिधी आशिल्ली परिशद सुरू जाली आनी मुखेल सोयरो उलोवपाक उबो रावलो. म्हाका दिशिल्लें हो हिंदीन बी उलयतलो काय म्हूण. ना. ताच्या स्टेटसांत इंग्लिशी बगर दुसरी भास ना. ताणें भाशण सुरू केलें. ‘आय एम होनर्ड टू बी गेस्ट टूडे.. आय वॅलकम यू फॉर दीस कॉन्फरन्स ऑफ किलींग फार्मासिस्ट’ अशें ताणें म्हण नाका, सभाघरांतले सगळेच लोक खो खो करून मोठ्यामोठ्यान हांसपाक लागले. कितें चुकलें? ताणें ‘स्किलींग’ म्हणपा जाग्यार ‘किलींग’ म्हणून अर्थाचो अनर्थ केलो. एकूच फावट न्हय, तर भाशण सोंप मेरेन. ताच्या जाग्यार हांव बी आशिल्लो जाल्यार शेळो घाम येवपाचो आनी लजेन तकली भुंयेर पावपाची. मात, ह्या राजकारण्याचेर कसलोच परिणाम जालो ना. कित्याक? ताचे कडेन आशिल्लो उपाट पयसो, सत्ता आनी दोमळे कशे दसपी कार्यकर्त्यांक लागून हे सगळे प्रकार पचून वतात. म्हणूनच तर तांकां काडये येदें कळना आसलें तरीय फाजील आत्मविस्वास मळबा येदो आसता. आमकां हें जमतलें?
गोंयच्या राजकारणांत हाताच्या बोटार मेजपा इतलेच लोक हुशार आसात अशें म्हणल्यार अतिताय जावची ना. बरी इंग्लीश उलोवपी खुबूच कमी. गोंयांत कोंकणी उलयल्यार काम जाता. मात एक्सप्रेस करचें सोडून लोकांक इम्प्रेस करपाक कांय जाण कमी गिन्यान आसुनय इंग्लीश उलोवपाचीं पिसायपणां करतात आनी एक्सपोज जातात. कांय वर्सां आदीं एका मंत्र्यान विधानसभेंत परत परत ‘पोटहोल्स’, ‘पोटहोल्स’ म्हणून सगळ्यांची नदर ओडून घेतली आनी तेन्ना इंग्लिशीची वाट लागता हें पळोवन निवृत्तीचे वाटेर आशिल्ल्या एका फुडाऱ्यान उठून ताका करेक्ट केलो… ‘‘पोटहोल्स न्हय तें. ‘पॉटहोल्स’ तें. सगळे वांगडी हांसूंक लागले. मुळांत सादे भाशेंत फोंडकुलां म्हणल्यार सगळ्यांक कळटा. मात फाजील आत्मविश्वास नडलो.
पणजे आझाद मैदानार एकदां एक मंत्री भाशणाक उबो रावलो. कागदां हातांत घेवन ताणें मोट्ट्यान वाचलें – ड्राफ्ट ऑफ द स्पीच. सगळे हांसूंक लागले. भाशण इंग्लीशींत बरोवन दिवपी वयर दाव्यान टायप करता – भाशणाचो मसुदो. इंग्लीश उलोवपाचो झेत आनी कोंकणी उलोवपाची लज आसतकच हांशें जाता.
आमच्या कांय राजकारण्यांचे सोशल मिडिया वयले पोस्ट पळयले जाल्यार तांकां आनीक इंग्लीश कळना, असो प्रस्न उप्रासूं येता. ती इंग्लीश सामकी पेजाद आसता. ती ‘स्किलिंगा’क ‘किलिंग’ म्हणपी अशा फुडाऱ्यांक उच्चारपाक तरी जातली काय कितें तें खबर ना, मात ते फेसबूक, एक्स, आनी इन्स्टाग्रामाचेर आपले इंग्लिशीचो फेस काडटात. ही इंग्लीश तांकां बरोवन दिवपाक खासा मनीस दवरिल्ले आसतात हें सांगपाची गरज ना. मात, तांकां पगार दिवपी फुडारी आपल्या मतदारसंघांतल्या लोकांक ती इंग्लीश समजतली काय ना हाचोय विचार करीनात. आनीक आपल्याक पयशे मेळटा म्हणटकच बरोवन देणारोय तें घेवन बसना. बरोवन दिवप्याक फकत इंग्लीश कळ्ळीच म्हूण जायना, ताचे भितर क्रिएटिव्हीटी आसची पडटा.
आदले मुखेलमंत्री प्रतापसिंह राणे इंग्लीश उलयतना तो गोडवो आयकन दिसता. ते अडेची उलयनात हें कळटा. 2006 क बंगळुरांत गोंय पुलीस प्रशिक्षण घेताले. ते उत्तीर्ण जाले तेन्ना, तेन्नाचे मुखेलमंत्री राणे हांकां मुखेल सोयरे म्हूण थंय आपयिल्ले. तांची इंग्लीश आयकून सैन्याच्या अधिकाऱ्यांनी लेगीत तांची तोखणाय केल्ली. अशी तोखणाय हाडपी राजकारणी जाय. आतांचे पंगतींत मंत्री रोहन खंवटे, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव, विजय सरदेसाय, दिगंबरबाब कामत, सुभाष शिरोडकार हे कांय जाण आपल्याक इंग्लिशींतल्यान बरे तरेन मांडटात. मात कांय जाण बेश्टेच मोठ्यामोठ्यान आड्डी मारून आपल्याक चड बरी इंग्लीश कळटा अशें दाखोवपाचो यत्न करतात. चड मोठ्यान उलयल्यार तो चुकीचो आवाज चड लोकां मेरेन पावता हें तांकां ‘भारा’चेर कळना. तांकां तें कळप वा लागींच्यांनी कळोवन दिवप गरजेचें.
आंतरराष्ट्रीय योग दिसा निमतान उलयतना एकदां तर एका फुडाऱ्यान लोकांक हांसोवन उडयले. ‘‘योगा इज गूड फॉर टॅम्पोरीयस पर्सन… इट कूल्स टॅम्पोरियस पर्सन’’… टॅम्पोरियस म्हणल्यार कितें? बरो योग करतलो जाल्यार जसो सराव जाय, तसो इंग्लीश उलोवपाकूय सराव जाय हें मतींत आसप गरजेचें. नाजाल्यार जिबेचो ‘टॅम्पो’ हालता…!!!
अशे फुडारी आपूण खंयच कमीपण घेवचे नात हेच वृत्तीन चलत रावले जाल्यार ते फकत शेणचेच ना जाल्यार नितीमुल्यांची गर्दी लेगीत तांचे सावळेक रावची ना. आवयभास राखपाचें भाशण दितना, तें इंग्लीशींत उलोवचो ना हाची काळजी दरेकल्यान घेवंक जाय. नाजाल्यार माटवांत बशिल्ले लोक ‘टॅम्पोरीयस’ जावं येतात. आपल्याच लोकां मदीं आवयभास उलयली जाल्यार कोण फांसार मारिना आनी आपूण अन्नाडी थारना हाचें भान राजकारण्यांनी दवरचें वा लागींच्या कार्यकर्त्यांनी तांचे तें नदरेक हाडून दिवचें. मुद्दाम लोकांक आकर्शित करपाक जे अडेची इंग्लीश उलयतात तांणी स्वताक ‘स्किलिंग’ करून घेवचे आनी इंग्लीशींचें ‘किलिंग’ थांबोवचें…

संजय बोरकार
9921343430