आर्गां अश्टताशी कलाकाराक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कलेच्या मळार दुःखाचें सांवट
भरत नायकाच्या अचकीत मरणान कलेच्या मळार दुःखाचें सांवट पातळ्ळां. एक भोवहुन्नरी कलाकार, कवी,लेखक, नाटककार, अभिनय सम्राट आमकां अंतरलो. भोव दुख्ख जालें.

  • ज्ञानपीठकार दामोदर मावजो

बरो अभिनेतो
भरत बरो अभिनेतो. जेन्ना कोंकणी भास साबार मळांचेर आपलें पावल दवरपाक सोदली तेन्ना भरत नायक उत्कृश्ट कलाकार म्हूण कोंकणी मळार वावुरतालो. तशेंच ताणें गोंयांतल्या प्रेक्षकांक आकर्शीत केलें. ‘छप्पन थिगळी’ एकपात्रीचे ताणें आपल्या अभिनयांतल्यान 100 प्रयोग करून नांव मेळयलें. इतलें न्हय तर नाटकांतल्यान ताणें मुखेल पात्राची भुमिका करून लोकां मदीं प्रभावी व्यक्तिमत्वाची म्हत्वपूर्ण छाप पाडली. तरी आसतना खंत आसा ताका कोंकणी समाजांत फावो तसो मान सन्मान मेळ्ळो ना. ताका म्हजीं नमळायेचीं आर्गां.
हेमा नायक, साहित्यीक

कोंकणींतले खांपे वावुरपी
भरत नायक हे कोंकणींतले एक खांपे वावुरपी आनी नाट्यलेखक. राजभास चळवळींत तांचो सक्रीय वांटो आसा. सुरवेच्या काळार तांणी कोंकणीचो खूब संघटनात्मक वावर केला. तांच्या नाटकुल्यांनी कोंकणी भास आनी चळवळ कोंकणीच्या तळागाळांत पावयली. तरणाट्यां मदीं आनी शालेय भुरग्यां मदीं कोंकणीची गोडी लायली. तांच्या मरणान एक खडेगांठ वावुरपी आनी नाट्यलेखकाक कोंकणी भास मुकल्या. तांच्या जिवितांत तांकां फावो आशिल्ले मान- सन्मान मेळूंक पावले नात हाची खंत आसा.
डॉ. जयंती नायक, लोकवेद अभ्यासक

तरणाट्यांक दिली उर्बा
भरतबाब कोंकणी मळार नांव करून गेलो. तरणाट्यांक उर्बा दिली. तो म्हजो एक बरो घट इश्ट. ‘उक्तें मळब’ संस्था घडोवन ताणें तरणाट्यांक उर्बां दिली. तीन दिसांचें कविता फेस्त घडयलें. ताका म्हजीं आर्गां.
अँथनी वाज, कोंकणी वावुरपी

मानाचे नखेत्र निखळ्ळें
भरत नायक हो एक खडेगांठ कोंकणी मोगी. कोंकणी भाशे संबंदीत सगल्या चळवळींनी उस्फूर्त वांटो घेवपी. कवी, नाटककार भरतबाब ‘उगतें मळब’ संस्थेचे एक संस्थापक. नॅशनल बूक ट्रस्टाच्या बालसाहित्य पुरस्काराचे ते मानेली. कोंकणी साहित्य मळा वयले मानाचे नखेत्र निखळ्ळें.
नयना आडारकार, कवियत्री

एक बरो संघटक
भरत नायक एक नाटककार, कवी आनी बालसाहित्यकार. तसो तो कलेच्या जायत्या मळार मुखार आशिल्लो. तो एक बरो संघटक. ताचें बालसाहित्य भुरग्यां मदीं लोकप्रीय. ताका एनसीईआरटीचो बालसाहित्य पुरस्कारूय मेळ्ळा. असो लेखक आमच्या मदल्यान गेलो हाचें खूब वायट दिसता.
माया अनिल खरंगटे, कवियत्री

अश्टताशी कलाकार
म्हजो जिवाभावाचो इश्ट, ज्येश्ठ अश्टताशी कलाकार, नाटककार, कवी, एकांकीकार, कोंकणी राजभाशे खातीर, घटक राज्या खातीर, कोंकणी घटनेच्या आठव्या परिशिश्टांत वचची म्हणून आपल्या जिवाचें रान करपी चळवळो भरत नायक आयज आमचे मदीं ना. तांच्या आत्म्याक चिरशांती मेळूं, अशें सैमाकडेन मागतां.
प्रकाश नायक

कोंकणीचो निश्ठावंत सेवक
कोंकणी संघटक, कवी, नाटककार आनी कोंकणीचो निश्ठावंत सेवक, आयज आमी एका लागींच्या इश्ट कवीक वगडायला. तांच्या आत्म्यांक शांती मेळूं.
निलबा खांडेकर, कवी

नाट्य चळवळ अनाथ
भरत नायक हे आत्म चैतन्यांचो साक्षात्कार घडोवपी कवी आसले. भरत नायक हे नाट्य चळवळींतलो बुनियाद फातर आसलो. मना मना हो तांचो 1982 त पयलो कविता झेलो उजवाडायिल्लो. एका तेंपार तांच्या व्यक्तिमत्वाक आनी सृजनशीलतायेक तेज आयिल्लें. मना मना चल सोडून, येवं नाका परतून उरतां हांव, संवसारांत घुस्पून. तांच्या मरणान नाट्य चळवळीक क्षती जाल्या. तांकां नमळायेची आर्गां

  • विशाल खांडेपारकार, कवी

कोंकणी चळवळींत व्हड योगदान
भरत नायक हो अश्टतासी कलाकार आशिल्लो. नाटकां बरोवपा सयत अभिनय तशेंच ताणें दिग्दर्शन लेगीत केलां. कोंकणी चळवळींत ताचें योगदान व्हड आसा. ताका म्हजी आर्गां.
मुकेश थळी, साहित्यीक

साहित्यांत व्हड योगदान
भरत नायक आनी म्हजो कोंकणी चळवळीक लागून संबंध आयलो. नाटक, साहित्य हातूंत ताणें व्हड योगदान दिलां. ताका म्हजी आर्गां

संजीव वेरेंकार, ज्येश्ठ कवी

‘लळितक’ चळवळीची याद जाता
भरत नायक म्हाका ‘लळितक’ ह्या कोंकणी चळवळीची याद करून दिता. सेनापती नागेशबाब करमली हांचे सुपीक तकलेंतल्यान अवतरिल्ली ही कल्पना साकार करपांत भरत, तानाजी हळर्णकार, रमेश वेळुस्कार, अशोक भोंसलो, तुकाराम शेट आनी अशे कितलेशेच तरणाटे फुडें सरले. कोंकणी साहित्याची चळवळ ह्या मार्गान तांणी गोंयच्या गांवागांवांनी, खांची कोनशाक पावयली. छप्पन ठिगळी यशवंत बरोवन सादर केल्लें जाणें पळयलां, तातींतलो एक भाग्यवान हांव! तांणी विनोदी एकांकी बरयल्यात. तांची पड से पावसा पड ही पावसाक जाय तसो पडपाचें ल्हान भुरग्यांचें स्वातंत्र्य दिता. भुरग्यां खातीर रुचीक कवनां, काणयो, नाटकुलीं ताणें बरयल्यांत. कोंकणी भाशा मंडळाचो वावर केला. तुका कोंकणी मनीस कसोच विसरूंक शकना भरत! बाब म्हणल्यार भुंवयो उंचावन, मान वळोवन, मिशयांतल्यान मिश्कील, छदमी स्मायल. भरत नायक पेटंट. म्हजी तांकां नम्रळायेचीं आर्गां.
डॉ. राजेंद्र हेगडे