आयली चवथ….

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आयली चवथ आयली चवथ, जिवीत फुलोवया

घरा येतलो गणपती, आरत दाखोवया

दीस मोलाचो, खूप खोशेचो 

बाजारकारांचो, नव्या वस्तूचो 

नवे नवे करून सगळे देवाक दाखोवया 

घरात देव येता म्हूण उमेदीन नाचूया 

सजली माटोळी आंगणात रांगोळी

दुर्वा फुलान हार तुऱ्यान गणेशाक सजोवया

मकराच्या सजावटीन गणपतीक बसोवया

शेंदुराचो लेप धुपा वासाक नेट

गन्ध वासान सगळो सैम

आसमंत हालोवया माराणाच्या गडगडाटान

परबेक सुरवात करूया 

कुरकुर नेवऱ्याची तेलान पुरी फुलपाची 

परमळ वेलचेची घेवन गोडशी करूया 

हळदीच्या खोल्यातली पातोळी

गणेशाक खावोवया

अभंगाचे सुर आरस देवाची 

गंध फुल घालून  देवा मूर्ती नटपाची 

घुमटाच्या नादार आता सगळे नाचू्या 

आरत गावन देवाची  गणेशाक नाचोवया

जेवण शिरतेचेर गरम मूग जिबेचेर 

आमाड्या उड्डमेथी चटणी काराथ्याची 

सुकूरउंड्यान लिपला पुरन आता नेवरी खावपाची 

हुंदरा गायेक वेगळो मान पायस मणगण्यान 

भागली तान गोडश्या निवेद्य दिवन 

तोंड गोड करूया 

आयली चवथ आयली चवथ

जिवीत फुलोवया

घरा येतलो गणपती ताका 

आरत दाखोवया

आयच्यान चवथ. चवथीची पूर्व तयारी म्हळ्यार माटोळी. सैमाची देणगी जर नैवेद्य म्हूण देवाक अर्पण केलीना जाल्यार मागीर ताचे म्हत्व कोणाक केन्ना कळचेंना. चवथीच्या निमतान सैमाच्या दर एका उत्पन्नाक स्वतःचे स्थान मेळटा. आतां रानटी फळांच घेयात, हरशी ती कोणाक नाका, पूण चवथी दिसा हांकांच खरो व्हालोर. ती माटोळेक सुंदरताय हाडटात. आनी माटोळेक आगळो वेगळो रंग भरून ती सुशोभीत करतात. ह्याच निमतान दर एका फळाक वनस्पतीक गणेशाची राखण मेळटा हें तांचे भाग्युच म्हणपाचें.

माटोळी म्हळ्यार लाडकी चौकट जी गणपती बसता ताचे वयर बांदिल्ली आसता. माटोळी म्हळ्यार सैमा कडेन केल्ली इश्टागत. सगळ्यांत पयलीं माटोळेक नाल्लं बांदतात तशेच चारूय वटेन माटोळेच्या आंब्याचे ताळे बांदतात. माटोळेक लागपी सगळे जिन्नस बांदपाक खाशेले केवणीचे दोर वापरतात. गणपती  येता तेन्ना तो वांगडा सैमाची व्हडवीकायुय घेवन येता अशे म्हळ्यार अतिताय जावची ना. एकदा माटोळी बांदली आनी गणपतीची मूर्त पूजेक लायली की माटोळेक हात लावंक मेळना. 

माटोळी म्हळ्यार वेगवेगळ्या फळांचो, भाज्यांचो जाल्लो संगम. गोंयांत सुमार ४०० नग  माटोळेक बांदपा खातीर उपलब्ध आसतात. दिसपट्टे जिणेत न वापरपा येवपी फळा वा भाज्यो लेगीत चवथीच्या दिसा सामक्यो झेतान आमकां दिसून येतात. माटोळेक वापरांत येवपी फळां म्हळयार आपोल, केळीं, चिबुड, पेर, डाळींब, चिकू, मोसंबी, संत्रां, अनस, तोरिंग, सीताफळ, मावळींग,म्हंडोळ्या केळ्यांचो फेणो हीं जालीं खावपी फळां. तशेच ऊस, रानांत मेळपी वा दोंगरार मेळपी कांय फळां तशेच वनस्पत आसा तातूंत भोबरो, सुपारीचे शिपटें, लुथीकानो, फागलां, घागऱ्याची चूड, माट्टूलाची चूड, कांगलां, कवंडळाचीं चूड, शेरवांडाची पानां, हरणेकरणेची चूड, कुंफळा, आमटा, दोडगे, काराणो, गवर, माट्टा. तशेच सदच्या वापरांतलीं तंवशी, कारांथी, तेफळां, दुदी, पडोळी, मके, भेंडे, वांयगें, खापरी केळी, कोकणदुदी, घोसाळी, निरपणस आनी खूप किदें माटोळेक बांदतात.

ह्यो सगळ्यो वस्तू आमकां माटोळेच्या बाजारांत मेळटा. गोंयांत माटोळेचो बाजार बाणस्तारी तशेच माशेलातलो चड फामाद. आनी खूब कडेन माटोळेचो बाजार भरता, पूण थोड्या प्रमाणात. गोयांत खूप कडेन माटोळेच्यो सर्ती घडोवन हाडटात. माटोळी म्हळ्यार सैमान दिल्ल्या दर एका वस्तुक आपले नाव, आपली वळख, रेस्पेद तसोच देवाचो आशीर्वाद मेळटा. आमी गोयांत रावून सुद्दा खूप वेळा माटोळेक बांदपी रानटी फळांची, भाज्याचीं नावां खबर नासतात. माटोळी म्हळ्यार एक सैमिक शिक्षक जो सैमाच्या दर एका दायजाचें ज्ञान आमकां दिता. माटोळी आमकां सैमाची राखण करूंक शिकयता. सैमा कडेन आशिल्ली आपुलकी म्हळ्यार ही माटोळी. ह्या आपुलकेची राखणेची जबाबदारी आमचीय तितलीच म्हत्वाची आसा. झाडांक राखया आनी सैमा कडलें आमचें नातें बळीश्ट करूया.

शिल्पा लाड 

8411007204