आयडीसी भूखंड वांटपांत 400 कोटींची भानगड

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

चवकशी करपाची विजय सरदेसाय हांची मागणी
-सभाघरांत वादळी चर्चा, भुखंडांची प्रक्रिया जातली ऑनलायन

भांगरभूंय प्रतिनिधी
पणजी : उद्देगीक म्हामंडळाच्या भूखंड वांंटपांत भानगड जाल्या. आयडीसीच्या अधिकार्‍यांनी आपल्या सोयर्‍यांक भूखंड दिल्यात. कांय जाणांनी भूखंड घेवन ते दुसर्‍यांक दिल्यात. भुखंडांच्या हस्तांतरणांत व्हड भ्रश्टाचार जाला. उण्यांत उणें भुखंडांचे 9 वेव्हार दुबावीत आसात. हे विशीं दक्षता संचालनालया कडेन कागाळ नोंद जाल्या. 29 नोव्हेंबर 2021 दिसा 9 भुखंडांचो वेव्हार जाला. हाची खोलायेन चवकशी जावपाक जाय. ही 400 कोटींची भानगड आशिल्ल्याचो आरोप विजय सरदेसाय हांणी केलो.
हाचे मुखार आयडीसी भूखंड वांटप तशेंच हस्तांतरणाची प्रक्रिया ऑनलायन जातली. सगले वेव्हार पारदर्शक जातलें. भूखंड गैरवेव्हाराची चवकशी करपाचें आस्वासन उद्देग मंत्री मॉवीन गुदिन्हो हांंणी दिलें.
फाटल्या अधिवेशनांतल्या फुडें धुकलिल्ल्या प्रस्नाचेर सभाघरांत बरोच वेळ चर्चा जाली.
आयडीसीचे भूखंड वांटपा खातीर जे नेम आसात, ते प्रमाण सरकार कारवाय करतले. आयडीसीचो भूखंड कोणाक मेळ्ळा, ताणें तो कोणाक हस्तांतरीत केला, केन्ना दिला ही सगली म्हायती ऑनलायन उपलब्ध आसतली. आयडीसीचो पुराय वेव्हार पारदर्शक जातलो, अशें उद्देग मंत्री मॉवीन गुदिन्हो हांणी सांगलें.
गोयांत उद्देग स्थापन करपाक बरेच उद्देजक तयार आसात. प्रदुशणकारी उद्देगांंक सरकार मान्यताय दिवचे ना. प्रदुशणमुक्त उद्देग हाडपाचे सरकाराचे यत्न आसात, अशेंय तांणी सांगलें.