आयएसएस देवोवपाची ‘नासा’ ची येवजण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वाॅशिंग्टन, खबरां संस्था ः अमेरिकेची ‘नासा’ संस्था आंतरराश्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र (ISS) सुरक्षीतपणान देंवोवपाचे मार्ग सोदता.
नासाच्या एरोस्पेस सेफ्टी सल्लागार पॅनेलान सांगलें, अंतरिक्ष केंद्रान अशें तरेची येवजण आखल्या की ताका लागून जमनीचेर जीवितहानी जावंची ना. अंतरिक्ष केंद्राचे ‘डीऑर्बिटिंग’ करपाचे नवीन पद्दतीक ‘स्पेस टग’ म्हणून वळखतात. हे एक अशें अंतराळयान जाचो वापर अंतरिक्षांतलीं वस्तू एके कक्षांतल्यान दुसरे कक्षेंत हस्तांतरीत करपा खातीर वापरतात, पूण हे मोहिमे खातीर संघटने कडेन पयशांचो उणाव आसा. हे संस्थेन बायडेन प्रशासनाक आपलो अंतरिक्ष अर्थसंकल्प वाडोवपाक सांगलां. 20 नोव्हेंबर 1988 दिसा 15 वर्सां खातीर आंतरराश्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्राची थापणूक केली. 10 वर्सां आदीं ताणें आपलो कार्यकाळ पुराय केल्लो.
नोव्हेंबरांत आयएसएस कक्षेंत काम करुन 25 वर्सां पुराय करतले. एरोस्पेस सुरक्षा सल्लागारान सांगलें, आयएसएसचो निमणो दीस येतकच ताचेर नियंत्रण दवरप सोंपें जावचें ना. देखून मुजती पयलींच ताचें ‘डिऑर्बिट’ करपाची येवजण आसा. 2031 मेरेन आयएसएसाक निवृत्ती दिवपाची आसा, अशें नासान जाहीर केलां. पूण, सुरक्षीत निवृत्ती सुनिश्चीत करपाक आयएसएसाक ताच्या देंवपाच्या वेळार मार्गदर्शन करपा खातीर अचूक गणनेची गरज आसता.

400 किमी उंचायेचेर स्थापीत केल्लें

आयएसएसचो आकार हुस्को करपा सारको आसा. हें केंद्र 400 किमी उंचाये मेरेन व्हरून अंतरिक्ष कक्षेंत स्थापन केलें. ते धर्तरे भोंवतणी वराक 28 हजार किमी. भोंवता. पृथ्वी वयल्यान गेल्ले शास्त्रज्ञ थंय वचून म्हयन्याचे म्हयने रावतात आनी संशोधन करतात.