आयआयटी विशीं परतून गोंदळ

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सरकारा कडल्यान सांग्यार, काणकोणां चार सुवातांची पारखणी

पणजी: आयआयटी प्रकल्प सांगें म्हालांतल्या रिवण वाठारांत उबारपाचें निश्चीत जाले उपरांत दक्षीण गोंय जिल्होधिकाऱ्यांनी ते विशींची अधिसुचोवणी जारी केल्या. अशें आसून लेगीत सरकारान पर्याय म्हूण सांगें आनी काणकोण ह्या दोन म्हालांतल्या चार सुवातांची पारखणी करपाक सुरवात केल्या. शिक्षण सचीव प्रसाद लोलयेंकार आनी हेर अधिकाऱ्यांनी ह्या चार सुवातांची पडटाळणी लेगीत केल्या.

राज्यांतल्या नियोजीत आयआयटी प्रकल्पा वेल्यान फाटल्या खूबशा वर्सां सावन वाद सुरू आशिल्लो. उपरांत कांय म्हयन्यां पयलीं सरकारान आयआयटी खातीर रिवणा सुवात निश्चीत केले उपरांत दक्षीण गोंय जिल्होधिकाऱ्यांनी थंयची सुमार 11 हजार चौरस मिटर जमीन आयआटी खातीर संपादीत करपा विशीं अधिसुचोवणी जारी केल्ली.

दक्षीण गोंय जिल्होधिकारी अश्वीन चंद्रू हांणी जारी केल्ले अधिसुचोवणेंत आयआयटी प्रकल्पा खातीर रिवण सांग्यार सर्व्हे क्रमांक 168/1 मदली 6,27,703 चौरस मिटर, सर्वे क्रमांक 169/1 मदली 3,79,500 चौरस मिटर, सर्वे क्रमांक 169/2 मदली 11,315 चौरस मिटर, तशेंचच रिवणां सर्वें क्रमांक 169/3 मदली 33,100 चौरस मिटर जमीन (भुंयसंपादन, पुनर्वसन आनी पुनर्वसन कायदो, 2013 मदली भौशीक उद्देशां खातीरी) ताब्यांत घेतले अशें नमूद केल्लें. ही जमीन नियोजीत आयआयटी प्रकल्प तशेंच हेर मुळाव्या सुविधां खातीर संपादीत करपाची शक्यताय आशिल्ल्याचेंय हे अधिसुचोवणेंत म्हणिल्लें. ताका लागून राज्य सरकाराचो म्हत्वाकांक्षी आयआयटी प्रकल्प निमाणें सांगें म्हालांतल्या रिवण गांवांतूच उबो रावतलो हाचेर म्होर मारिल्ली. पूण सरकारान आतां आयआयटी खातीर पर्यायी सुवात म्हूण सांगें आनी काणकोण हांगासरल्या चार सुवातांची पारखणी केल्ल्यान आनी स्वता शिक्षण सचीव प्रसाद लोलयेंकार हांणी ह्या सुवातांची पळोवणी केल्ल्यान आयआयटी रिवणां उबारतले काय हेर सुवातेर वतली हे विशीं परतून गोंदळाची स्थिती निर्माण जाल्या.

मुख्यमंत्र्यांकूच विचारांत: सुभाष फळदेसाय

आयआयटी प्रकल्प सांग्यार हाडपा खातीर मंत्री तशेंच सांगेंचे आमदार सुभाष फळदेसाय हांणी सुरवाते सावनूच यत्नांची पराकाश्ठा केल्ली. रिवणां सुवात निश्चीत जाले उपरांतूय सरकारान सांगें आनी काणकोण हांगासरल्या चार सुवातांची पारखणी सुरू करपा विशीं तांचे कडेन संपर्क सादलो तेन्ना म्हाका ते विशीं कांयच खबर ना. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांकांच ते विशीं विचारात अशें तांणी म्हणलें.

सद्याचे स्थितींत आयआयटी रिवणां उबारपाचें राज्य सरकारान निश्चीत केलां. सांगें आनी काणकोण हांगासरल्या चार सुवातांची फक्त पर्याय म्हूण पारखणी केल्ल्याची म्हायती शिक्षण खात्यांतल्या गोपांनी दिली.