आमी आमचींच फकांडां करून घेतल्यांत…

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोंयकारांनी स्वताच स्वताचीं फकांडां करून घेतलीं. आमी गोंयांत बदल जाय म्हूण 2022 सांत, गोंय विधानसभा वेंचणुकेंत 11 काँग्रेसीचे उमेदवार वेंचून हाडले खरें. त्या अकरा आमदारांतले चडशे आमदार हे फावट नवीन आसात. लोकांनी नवीन चेहऱ्याक चान्स दिलो. पूण तातूंतल्या आठ आमदारांनी भाजप पक्षांत प्रवेश केलो. ह्या आठ काँग्रेस आमदारांचो आतांच भाजपांत जाल्लो प्रवेश, जर आमी एक बारकायेन पळयत जाल्यार अशें दिसून येता की हो एक व्हडलो ज्योक आसा. ज्यो गोंयकारांनी स्वता जावन आपल्याचेरूच केला.
त्या आठ आमदारांच्या मतदारसंघांतल्या लोकांनी तांकां काँग्रेसीच्या चिन्नाचेर वेंचून हाडिल्ले. कार्यकर्त्यांनी लेगीत काँग्रेस पक्षा खातीर काम केल्लें. पूण हेच तांचे आमदार भाजपांत गेले म्हूण तांकां खूब उमेद जाली. तांच्या आमदारांनी भाजपांत प्रवेश करून जेन्ना ते आपल्या स्वताच्या मतदार संघांत आयले तेन्ना तांकां वेंचून हाडिल्ल्या लोकांनी धोल, ताशें वाजोवन तांचो जयजयकार केलो. माराण लायलें. तांच्या गळ्यांत फुलांचे व्हडले हार घालून एकूच जल्लोश केलो. हें सगळे पळोवन कोणय म्हणटलो आमी स्वता जावन आमचो व्हडलो ज्योक करून घेतात. आतां लोकूय (सगलेच न्हय, सुवार्थी) बी सत्ते शिवाय रावपाक शकनात, अशें चित्र दिसपाक लागलां. आमदारांक एक सत्ते शिवाय जायना. पूण आतां लोकांकूय सत्ते शिवाय जायना.
आयज गोंयांत एक बर्‍या विरोधी पक्षाची गरज आसा. बरो विरोधी पक्ष तयार करप हें लोकांचेरूच आसा. आमी जेन्ना वेंचून हाडिल्लो उमेदवार अपक्षांत उरता तेन्ना लोकांनी ताका सांगपाक जाय, तूं विरोधांत राव म्हण, आमी तुजे बरोबर आसात. विरोधांत रावन आमचे प्रस्न मांडुया, तांचेर उपाय काडुया आनी झगडून आमचीं कामां करून घेवया म्हण.
विरोधांत रावलें म्हण कामां जायनात अशें ना. कामां हीं सगळ्या आमदारांचीं जातात. आमकां आमचीं कामां करून घेवपाक कळपाक जाय. पूण आमीच आमच्या आमदारांक सांगतात की विरोधांत रावं नाका. चल सत्ताधारी पक्षांत आनी मागीर सत्तेंत आसपी पक्षांत प्रवेश केलो काय, आमी तांकां अशे तरेन येवकार दितात. जशें काय हे आठ आमदार ऑलिम्पीक मॅडल जिखून आयल्यात.
ह्याच आमदारांनी देवळांनी, इगर्जींनी आनी मशिदींनी वचून देवा कडेन सांगणें, मागणें आनी गाराणीं घातलीं. वेंचून आयल्या उपरांत खंयच्याच पक्षांत सत्ते खातीर धांवपा ना म्हूण. तशेंच एक थाराव घेतलो की ते खंयच्याच पक्षांत सत्ता मेळोवपाक, तशेंच स्वताच्या फायद्या खातीर पळपा ना म्हूण. मागीर वेंचून आयलें काय सत्तेर आशिल्ल्या सरकाराच्या पक्षांत उडी मारपाक वा वचपाक एका पांयार तयार जाले. तेंय बीन दीस रात वावरून तांकां वेंचून हाडिल्ल्या लोकांचो कांयच विचार करिनासतना.
आनी आमी भाजपांत प्रवेश केल्या उपरांत म्हणटात की देव तांकां कितें तें शिकयतलो म्हूण. तांचो मद, गुर्मी देव देंवयतलो. तशेंच देव तांकां बरो धडो शिकयतलो. देव म्हूण कितें करतलो? आमीच त्या राजकी लोकांचे गुणगान गातात. आमीच तांकां परतून परतून वेंचून हाडटात. मागीर तांणी कितलींय नालायकपणां करूं. इतलेंच न्ही आमी वेंचून हाडिल्ले आमदार दुसऱ्या राजकी पक्षात वता तें बीन सत्ते खातीर, तेन्ना आमींच तांचो उदो उदो करता. देव म्हण तांका कित्याक धडो शिकयतलो, आमीच जर लोक सुदराना जाल्यार? घडये, आमचीं हीं गोंयकारांचीं विचित्रपणां पळोवन देवूय आमकां विटला आसतलो.
ते आठ जाण सांगतात की ते आपल्या मतदारसंघाचो आनी लोकांचो विकास करपाक भाजपांत आयल्यात खंय. एक सांग, फाटलीं धा वर्सां सत्तेर आसपी बीजेपी सरकारान गोंयांत कितलोसो विकास केला? रस्त्यांचेर फोंडकुलां आजुनूय आसात. कितल्याशाच लोकांक गाडयो चलयताना फोंडकुलांनी पडून अपघात जाल्यात. कांय जाण मेले लेगीत. तरी हें सरकार जागें जायना. आयज केल्लो रस्तो, फाल्यां व्हांवन वता. होच काय तो विकास? सुमार चार हजार कोटी पयशे खर्च करून बांदिल्लो तिसरो मांडवी पूल आजुनूय येरादारीक सारको जायना, कित्याक काय? आयज तालुक्या – तालुक्यांनी स्ट्रीट लायटी पेटनात. गांवांनी आजूनय नळांक उदक येना. कनेक्शन दिवचे पयलींच उदकाची बिलां येतात, ही आनी कसली टॅक्नोलॉजी काय? फुकट उदक दिता म्हण घोशणा दितात. मागीर दोन -तीन म्हयन्यांनी, नळाच्या उदकाचीं भरमसाट बिलां लोकांक येतात. होच तो विकास दिसता.
आठ जाणांतले एक- दोन आमदार म्हणटात, तांच्या मतदार संघांतल्या तरणाट्यांचीं कामां करपाक खंय भाजपांत प्रवेश घेतला. फाटलीं धा वर्सां भाजपा सरकारान कितल्यो नोकर्‍यो तयार केल्यो? आनी कितल्या तरणाट्यांक कामांक लायले? गोंयांत फाटल्या धा वर्सांनी बेरोजगारीचो आंकडो वाडत आसा. फाटल्या धा वर्सांत, एक तरी उद्देग ह्या सरकारान हाडला? हें सत्तेर आशिल्ल्या सरकारान सांगपाचें. फाटलीं धा वर्सां गोंयांत शंबरेक तरी इंडस्ट्री बंद पडल्यात. ना अशें सांगपाचें कोणेय.
बेरोजगारीक लागून तरणाटे ड्रग्स विकपाक लागल्यात. भाजपांत प्रवेश करपी आठ काँग्रेसीचे आमदार लोकांचें जनकल्याण करपाक अजिबात वचूंक ना. ते सगळे स्वताचो फायदो करपाक गेल्यात. दुबाव ना.
आयज लोक वता थंय, ह्या आठ आमदारांक भाजपांत गेले म्हूण बुरश्यो गाळी मारताना आयकुपाक मेळटा. दिसता. पूण ही लोकांची पोटतिडक आनी राग फक्त तितले पुरतोच. आतां लोक रोखडेच बदलतात. ते आदल्या सारकें उरिल्ले नात. फक्त कामा पुरते मामा. वेंचणूक लागीं पावली काय लोक सगळे विसरतात. फुडाराचो विचार करिनासतना त्याच उमेदवारांक वेंचून हाडटात. वेंचणुकेच्या वेळार पयशांचीं पाकिटां पळोवन आमी बदलतात काय? हे वटेन आनी ते वटेन उडयो मारपी आमदार आमचेर देवसपण करता काय कितें?
देवान आमच्या दोनूय हातांक बोटां दिल्यांत, तीं फकत मत घालपाक न्ही. जाल्यार समाजांत जर कोण वायट करता ताचे कडेन बोट दाखोवपाक. अशें केल्यारूच आमचें आनी गोंयचें बरें जातलें. हें आमी आतां लक्षांत घेवपाक जाय.

देवेंद्र गणेश गांवकार
7798106277