आमदार विरेश बोरकाराच्या कागाळे वयल्यान मेरशी स्कॅपयार्डाची तपासणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पोरणे गोंयः सान्तआंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार हांणी केल्ले कागाळेची दखल घेवन गोंय राज्य प्रदूशण नियंत्रण मंडळान मंगळारा मेरशी हांगच्या स्क्रॅपयार्डाची पळोवणी केली. ह्या यार्डांत हाडून उडयल्लो ओलो कोयर कुसून तांची सरभोंवतणच्या वाठारांत घाणयारो वास भरता तशेंच थंय बांदकाम चल्ल्याचें ह्या वेळार दिसून आयलें.
प्रदूशण मंडळाचो अधिकारी विजय कासेंकार, मूळ कागाळ केल्लो अजय खोलकार, मेरशेची सरपंच अॅसीस फर्नांडीस,  पंचायत सचीव विपीन कोरगांवकार हांणी ही पळोवणी केली. फाटल्या 13 जूनाक पंचायतीत केल्ले पळोवणे वेळार स्क्रपयार्डांत सगळे कडेन स्कॅप वडयल्लें दिसल्लें. आता थंय बांदकाम चलिल्ल्याचें दिसलें.
ह्या स्क्रॅपयार्डा आड कागाळ करपी अजय खोलकार हांणे आपणे आमदार बोरकार हांचे नदरेक स्क्रॅपयार्डाचो हाडून दिल्या उपरांत तांणी प्रदूशण मंडळाकडेन कागाळ केली आनी ताका लागून तांणी ही पळोवणी केली अशें सांगलें. मेरशेचो आमदार रुडोल्फ फर्नांडीस हांचे कडेन यार्डा आड आपणे कागाळ केल्ली मात तांणे ताची मातूय दखल घेतली ना अशें तांणे सांगलें.
ह्या स्कॅपयार्डांत कोयर प्रक्रिया करपाक प्रकल्प उबारपाक आमी परवानो दिल्लो ना. 15 दिसांत स्क्रॅपयार्ड काडून उडोवपाची नोटीस मेरशी पंचायत दितली. तो चलयता ताणे तो काडून उडयलो ना जाल्यार पंचायत स्वता तें काम करतली अशें सरंपच फर्नांडीस हिणे सांगलें.