आमदार आर्लेकाराच्या यत्नांनी पोरस्कडेची वीज समस्या सुटावी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
पेडणेः पोरस्कडें, न्हंयबाग हांगा वादळी वाऱ्याक लागून दोन दिसां पयलीं वीज पुरवण बंद आशिल्ली. मंगळाराक थळाव्या लोकांनी वीज खात्याचें वाहन आनी कामगारांक आडावन वीज पुरवण सारकी करात आनी उपरांत फुडल्या कामाक वचान अशें तांकां सांगलें. हाका लागून मात्सो वाद जालो. कामगारांनी पेडणे पुलिसांक म्हायती दितकूच ते थंय आयले आनी वीज कामगारांक घेवन गेले.
पेडण्याचे आमदार प्रवीण आर्लेकार हाका खबर मेळटकूच ते मध्यानराती पोरस्कड्या आयले. लोकांनी फाटल्या दोन दिसां सावन लायट ना आनी वीज कामगार ती सारकी करपाक शकले नात  अशें ताका सांगलें. बुधवार मेरेन नवो ट्रान्सफॉर्मर बसोवन वीजेची समस्या सुटावी करपाचें उतर तांणी लोकांक दिलें. सांगिल्ल्या प्रमाण वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यां कडेन चर्चो करून तांणी बुधवार सकाळ ट्रान्सफोर्मर बसोवन वीज पुरवण सारकी केली. आमदाराचे हे तत्परतेक लागून थळाव्या लोकांनी खोस उक्तायली. हाचे पयलीं एकाय आमदारान रातयां येवून आमची समस्या आयकली ना ती सुटावी करपाचो यत्न केलो ना, अशें लोकांनी सांगलें.
सोमाराक वादीळी वाऱ्याक लागून पेडणे मतदारसघातले वीज पुरवणेचेर परिणाम जाल्लो. रात काळखांत काडची पट्टा म्हणून लोक तिडकल्ले. तातूंतल्यान तांणी वीज खात्याचें वाहन आडायल्लें. आपणे सांची समजूत काडून नवो ट्रान्सफॉर्मर बसोवन वीज पुरवणेत सुदारणा करपाचें सांगिल्लें अशें आमदार आर्लेकार हांणी सांगलें.