आमचें गोंय ‘नितळ’ जावचें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आमचें सुपुल्लें गोंय म्हणल्यार भारताच्या पोल्या वयलो तीळ म्हणल्यार जाता. 30 मे 1987 दिसा ताका देशाचें 25 वें राज्य म्हूण मान्यताय मेळ्ळी. गोंयमायंचें एक खाशेलेंपण म्हणल्यार तिका तिच्या पुतांनी दरेक गजाल घाम गळोवन, झगडून, मार खावन मेळोवन दिल्या. जांव ती मागीर मुक्ती, वेगळें अस्तित्व, भास, घटक राज्य. कोंकणी भाशेक संविधानाचे आठवे अनुसुचींत घालपाची मागणी केल्ली तेन्ना घटक राज्य जाले उपरांतूच ती मेळटली, अशें आस्वासन तेन्नाचे प्रधानमंत्री राजीव गांधी हांणी दिल्ली…. आनी गोंय घटक राज्य जाले उपरांत 1992 त कोंकणीक अनुसूचींत घाली. घटक राज्याचो दर्जो मेळून 35 वर्सां जाल्यांत. गोंयची खूब उदरगत जाल्या, मात ताचेच वांगडा समस्यांचो पोटलोय भरला. भरून ओत्ता. मुक्त बंदर म्हणचें काय कितें, अशें स्वरुप आमच्या गोंयांक येवपाक लागलां. सगले कडेन ‘खाओ, पिओ, मजा करो’ वातावरण. तातूंत नाका जाल्ले धंदे, गुन्यांव वाडल्यात. गोंयाक वाटावपाक आतां सरकारान आनी ताचे यंत्रणेन चड नेटान पावलां उबारचीं पडटलीं. नाजाल्यार कांय खरें ना. 2040 उजवाडटा म्हणसर लोकसंख्येचे बाबतींत भायले लोक नीज गोंयकारांक सायड मारून मुखार वतले, अशें दिसता. आतांच ताची सुरवात जाल्या. घटक राज्याच्या सादारण तीन तपांच्या काळांत गोंयकारांनी कितें मेळयलें, हाचेर दरेकल्यान अंतर्मुख जावन विचार करूंक जाय. फक्त बल्कांवांतल्यो गजाली न्हय, तर कृती गरजेची. कारण ताची जोड मेळ्ळे बगर विचार प्रत्यक्षांत येनात.
दर्यादेगां वयली कितली जमीन गोंयकारांच्या हातांत उरल्या, हो लाखमोलाचो प्रस्न. हालींच नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी कळंगूट, कांदोळी, पर्रा, हडफडें वाठारांत 2 लाख 20 हजार चौखण मिटर जमीन (तीय कुळांची) रुपांतरीत केल्या, अशें सांगलें. हेर कडेनूय हें जावंक ना कित्या वयल्यान? हें रुपांतर रातयां जावंक ना. पयलींच तें आडावपाक जाय आसलें. आसूं. निदान आतां ते जमनीक आदलो दर्जो दिवचो आनी हेर कडले असले गैरप्रकार सोदून काडून दोशींक ख्यास्त दिवची. राज्य उत्सवा निमतान सगल्यांत पयलीं ह्या रुपांतरां आड पावलां उडोवपाक प्राधान्य दिवपाची गरज आसा. कारण हातूंतल्या चडशा जमनींचेर निवासी इमारती उब्यो जाल्यात वा जातल्यो आनी त्यो गोंयकारांक परवडटल्यो?
गोंयांत गुन्यांव, घुंवळे वखदां मेळपाचें प्रमाण हिस्पाभायर वाडलां. ताचो धपको फुडाराचे पिळगेक बसपाचो आसा. ड्रग्स धरपाच्यो खबरो सदांच येतात, मात तें घेता कोण, ताचें वेसन कोणाक लागता, ह्यो गजाली सहसा भायर सरनात. मात, कांय जाणकारांच्या मतान तरणाटी पिळगी ताका बळी पडल्या. आतां तर जीएमसीच्या हाॅस्टेलांत पसून गांजो पावला. पुलिसांक दर्यादेगांचेर चलिल्ल्या ड्रग्साच्या धंद्यांची पूर्ण कल्पना आसा. धरतातूय बी गुन्यांवकारांक. मात हे ल्हान बुराटे, करबट. खऱ्या सूत्रधारां मेरेन तांचे हात पावनात आनी राजकी हस्तक्षेप जाता तोमेरेन ते पावचेय नात. आमी फक्त बरोवपाचें आनी तुमी वाचून सोडून दिवपाचें!!
कोंकणीक लागून गोंयांक घटक राज्य मेळ्ळां. म्हणटकच कोंकणी खातीर शक्य आसा तितलेंय करप, ही सरकाराची लागणूक. खरें म्हणल्यार हें सांगपाची वा निवेदनां दिवपाची गरज पडपाक जायना. फाटीं कोंकणी भाशा मंडळान एक निवेदन सरकाराक दिल्लें. कोंकणी अकादेमीनूय आपल्यो मागण्या सरकारा कडेन मांडल्यात. त्यो पुराय करपाचो यत्न सरकारान करूंक जाय. खुद्द मुख्यमंत्री डाॅ. प्रमोद सावंत हांणी कोंकणी परिशदेच्या मालवण अधिवेशनांत सरकाराचो कोंकणीक पुराय तेंको आसतलो, अशें सांगलां. सरकारी मुळाव्यो शाळा, सरकारी कामकाज कोंकणींतल्यान चलोवप (अर्ज, निवेदनां, पत्रकां, जायराती, अधिसुचोवण्यो बी) निदान हाका प्राधान्य दिवचें. आनीकूय जायते विशय आसात…..
घटक राज्य दिसाच्या आयच्या पवित्र समयाचेर गोंय हें गोंय उरचें, सगल्या गोंयकारां मदीं एकचार, भावपण आनी शांतीकाय नंदची. लोक उजू मार्गान पयश्यां फाटल्यान धांवचे, हे खातीर यत्न करुंया. कारण गोंय उरलें जाल्यार आमी उरतले, हातूंत दुबाव ना. सगल्या गोंयकारांक घटक राज्य दिसाचीं परबीं.