आनी श्री वाठादेव देवळाचो न्यास जालो पुराय…!!

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अामच्या वाठादेव गांवच्या श्री वाठादेवाची प्रतिश्ठापना देवूळ बांदून पुराय जालें त्या वर्सा म्हणल्यार माघ कृष्ण षष्ठी तिथीक करवीर पीठाधिश प. पू. श्रीमद् जगदगुरू शंकराचार्य विद्या भारती स्वामीजीच्या हस्ते फेब्रुवारी 2007 ह्या वर्सा जाली. हो सुवाळो म्हणल्यार गांवच्या लोकांक एक भांगराळो योगायोगाचो खीण थारलो.
देवळा मुखार दुसर्‍या वर्सा बारीकसो मंडप पत्रे घालून तयार करपाचें धाडशी पावल समितीच्या वांगड्यांनी कसलीच भिरांत मनांत बाळगिनासतना मारलें. त्या वेळार समितीचेच कांय वांगडी मनांत भिरांत धरून फाटीं रावले. ताच्या उपरांत दोन वर्सांनी स्टेज आनी देवूळ मजगतींत जी उक्ती सुवात आसली थंय मंडप घालपाचो निर्धार गांवच्या लोकांच्या पालवान समितीन सोडलो. गांवच्या जण एकल्या कुटुंबाच्या मुखेल्यान उण्यांत उणे एक हजार रुपया दिवचे अशें थारायलें. गांवच्या गिरेस्त लोकांनी तशेंच हेरांनी बेस बरो अर्थीक पालव दिलो आनी सुमार धा लाख रुपया खर्चून मंडप उबो जालो.
देवूळ जालें, मंडप जालो, म्हजें काम पुराय जावंक ना. देवळा खातीर एक अग्रशाळा बांदची असो विचार मुखार येयलो. देवळा खातीर जमीन दान दिल्ले कै. मधुकर उमर्ये गुरूजी आनी तांचे पूत मनोज हांची इत्सा आसली की उरिल्ले सुवातींत देवळाची अग्रशाळा जावची.
हांवें म्हज्या वांगड्यांचो पालव घेवन उमर्ये गुरूजीक उतर दिलें. तांणीय बी तूं मुखार सर, हांव फाटल्यान आसां अशा उतरांनी आदार दिलो. वर्सा भितर अग्रशाळेचे खांबे घालून स्लॅब घालपाचें काम पुराय जालें. त्या उपरांत दोन वर्सां काम रखडलें. गांवांत कुजबूज सुरू जाली. हांवें ताची नोंद घेतली आनी खंयचेय परिस्थितींत अग्रशाळेचें काम पुराय करतलोंच असो निर्धार केलो. म्हजे बरे मागपी मित्र, सोयरे, गांवचे धनीक हांचो पालव घेवन सुमार 8 लाख रुपयांचो निधी स म्हयन्या भितर जमोवपांत यश आयलें. कांय जणांनी अग्रशाळेचो रूम पुरस्कृत केलो.
मजगतीं दुसरी एक गजाल जाली, ती म्हणल्यार गांवच्या मातोंडकर कुटुंबियांनी (सुमार शंबर एक जण) देवळा खातीर दीपस्तंभ आनी तुळस बांदून देवाक समर्पीत करपाची इत्सा परगटायली. समितीन ते गजालीक मान्यताय दिली. ताका लागून अग्रशाळे वांगडा देवळाचो न्यास पुराय जावपा नदरेन बरी गजाल घडली.
अग्रशाळेचें काम करपी म्हज्या चुलत भावाचो भाचो, म्हाका ‘मामा’च म्हणटा. ताका हांवें सांगलें, अग्रशाळेचें काम चडांत चड स म्हयन्यां भितर पुराय जावंकूच जाय. उक्तावण जालें की पंदरा दिसां भितर तुजो हिशोब ‘क्लियर’ करतां. तसोच योग जुळून आयलो. 1 फेब्रुवारी 2020 ह्या दिसा वे. शा. सं. कै. प्रभाकर बाक्रेशास्त्री हांच्या पौरोहित्यासकला वास्तू शांती जाली. 7 फेब्रुवारी 2020 ह्या दिसा दीपस्तंभ आनी तुळशी वृंदावन देवाक समर्पीत करपाचो सुवाळो जालो.
मंडपाक ग्रानायट बसोवपाची मोख गांवचे समितींत वावुरपी तरणाट्यांनी दवरली. म्हजो भाव दिलीप हाणें पांच लाख रुपया देणगी दिली. ताका लागून ही येवजण थारल्या प्रमाण पुराय जाली.
इतले मजगतीं म्हाका याद जाता ती बाक्रे गुरूजीची. तो ‘वाठादेव’, साक्षात भगवंत, तुमकां कितले जाय तें ताचें कडूनच मागात, तो तुमगेली इत्सा पुराय करतलो. देवाच्या वर्सुकी वर्धापन दीस सुवाळो आनी उत्सवाक ते मुखेल पौरोहित्य करपी आसताले. दर वर्सा लघुरूद्र स्वाहाकार जाता. एका वर्सा महारुद्र स्वाहाकार जावचो अशी इत्सा ते पर्गटायताले. निमणे 2020 वर्सा, 14 फेब्रुवारी वर्धापन दिसा महारुद्र स्वाहाकार करपाची आमी सगळ्यांनी पुराय तयारी केली. सुवाळ्याक करवीर पीठाधीश श्रीमद जगद्गुरू शंकराचार्य नृसिंह विद्या भारती स्वामीजी हांच्या मानादीक हजेरींत हो सुवाळो जावपाचो योग तडीक गेलो. हांव मात त्या सुवाळ्याचे मजगतींत भलायकी बरी नाशिल्ल्यान कांय दीस हॉस्पिटलांत उरलों.
2020 साला उपरांत देवळाचें ‘महाद्वार’ बांदपाची येवजण मुखार आयली. सुमार 5 ते 6 लाख रुपया खर्चाचो अदमास आसलो. आदर्श दिलीप सावयकार हांणी महाद्वाराचो येता तो सगळो खर्च करून तें देवाक समर्पीत केलें. ताचो खासा सुवाळो 2021 सालांत जालो. मनोज उमर्ये हांणी आपलो बापूय कै. मधुकर हांच्या नांवान बेलाच्या झाडाचें पेड आनी देवळाक कंपावंड बांदून पुरस्कृत केलें.
अशे तरेन वाठादेव देवळाचो न्यास पुराय जालो. आतां फकत एक यज्ञमंडप उबारलो की हो प्रकल्प सगळे नदरेन पुराय जातलो. ते वाटेन समितीचो विचार चालू आसा. तो चालीक लागतलो. आयज मेरेन म्हणल्यार 2002 ते 2023 ह्या एकवीस वर्सांच्या काळांत वाठादेव प्रकल्पा खातीर येवजिल्लीं कामां, येवजण्यो पुराय जाल्यात. ही भगवंताची कृपा. “भगवंत कृपा झाली, आणि इमारत फळा आली” अशें म्हणटात. ताचो साक्षात्कारी अणभव वाठादेवाच्या ग्रामस्थांक आयलो. ह्या गांवचे जाणटे आनी मुखा वयले पिळगेच्या लोकांनी अर्थीक पालव दिलो, श्रमदान केलें आनी श्री वाठादेवाची सेवा करपाचो एक आदर्श वस्तूपाठ नवे पिळगेक घालून दिलो, तो तांणी मतींत दवरून मुखार वावुरचें.

रमेश सावयकार
9637748974