आनीक 5 खण ब्लॉकांंची पावणी बेगिनूच

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खण ब्लॉक लिजाचेर घेवपाक सरकाराची अधिसुचोवणी जारी

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : डिसेंबरात पयल्या पांवड्यार 4 खण ब्लॉकांंची पावणी जाले उपरांंत आतां एप्रीलांत 5 खण ब्लॉकांंची पावणी जातली. खण ब्लॉक लिजाचेर घेवपा खातीर सरकारान अधिसुचोवणी जारी केल्या. निविदा शुल्क भरून 27 मार्च मेरेन बोली सादर करपाची निमाणी तारीख आसा.
अडवलपाल – थिवी, कुडणें, थिवी – पिर्णा, कुडणें – करमळें आनी सुर्ला – सोनशी ह्या 5 ब्लॉकांंची आतां पावणी जातली. हे सगले पांचूय ब्लॉक उत्तर गोंयांंतले आसात. पांचांतल्यान परत तीन ब्लॉक मुख्यमंंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांंच्या सांखळी मतदारसंंघांत आसात. निविदा शुल्क भरून निविदा पत्रिका घेवपाची निमाणी तारीख 17 मार्च 2023 आसा. निविदा पत्रिकेचें शुल्क पयलीं भशेन 5 लाख रुपया आसा. निविदा पत्रिका सादर करपाची निमाणी तारीख 27 मार्च आसा. निविदा पत्रिका आयले उपरांंत एप्रीलांत पावणेची प्रक्रिया पुराय जातली.
पयल्या पांवड्यार चार ब्लॉकांंची पावणी जाल्या. आतां पांच ब्लॉकांं खातीर बोली सादर करपाची नोटीस जारी जाल्या. एप्रीलांत पांच ब्लॉकांंची पावणी जातली. चार, पांच ब्लॉक एकठांंय करून पावणेची प्रक्रिया चालूच उरतली. पयलीची जी 88 लिजांं आशिल्लीं त्या सगल्यांचे ब्लॉक करून पावणी जातली, अशें खण संंचालक सुरेश शानभोगे हांंणी सांंगलें. पयलीचे चार ब्लॉक गोंयच्याच खण कंंपनींक मेळ्ळ्यात. उरिल्ले ब्लॉक लेगीत गोंयच्या कंंपनींक मेळप शक्य आसा. जी कंंपनी वा एजन्सी सगल्यांत चड बोली सादर करता, ताका ब्लॉकाची पावणी मेळटली, अशें तांंणी सांंगलें.
ब्लॉकाची पावणी घेतले उपरांंत कंपनींनी पर्यावरण दाखलो तशेंच

प्रदुशण नियंंत्रण मंंडळा कडल्यान परवाने घेवपा खातीर सोपस्कार सुरू करपाक जाय. पर्यावरण दाखलो मेळ्ळे उपरांंत खण म्हाल काडपाक केन्नाय सुरू करपाक जाता, अशें संंचालक सुरेश शानभोगे हांंणी सांंगलें.
डंंप हाताळणी खातीर धोरण तयार करून डंंपाची येरादारी जातली, अशें मुख्यमंंत्री डॉ. प्रमोद सावंंत हांंणी हाचे पयलीच स्पश्ट केलांं.
पयल्या पांवड्यार चार ब्लॉकांची पावणी जाल्या. पयलो ब्लॉक वेदांता कंपनीक मेळ्ळाे. उपरांंत साळगांवकार शि​पींग, बांंदेकर ब्रदर्स आनी फोमेंतो कंपनीक ब्लॉक मेळ्ळे. कंपनींक 50 वर्सां खातीर हो ब्लॉक लिजाचेर मेळटले. पयल्या चार ब्लॉकां वयलीं मालमत्ता 43 हजार कोटींची आसा. पावणी सुरू जाल्ल्यान गोंय सरकाराक येणावळ मेळपाक सुरवात जाल्या. 0.05 टक्के डिपॉझीट रक्कम सरकाराक फारीक करची पडटा. ही रक्कम 215 कोटी रुपया जाता. हातूंतली 20 टक्के रक्कम पावणी घेतले उपरांंत रोखडीच दिवची पडटा. पयल्या 4 ब्लॉका खातीर 11 कंपनी कडल्यान 28 बोली सादर जाल्यो. पावणी जाल्ल्या मोंते दे शिरगांव ब्लॉकांत 9 दशलक्ष टन, शिरगांव – मयें ब्लॉकांत 23 दशलक्ष टन जाल्यार कालें ब्लॉकांत 20 दशलक्ष टन खण म्हाल आसा.