आनीक एक व्हड जैत जोडपाक भारत इत्सूक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारत आनी येजमान झिम्बाब्वे ह्या पंगडां मदीं वन डे माळेंतली दुसरी वन डे मॅच आयज हांगाच्या हरारे स्पोर्ट्स क्लबाच्या मैदानाचेर जातली. ह्याच मैदानाचेर जाल्ले पयले मॅचींत टीम इंडियान 10 विकेटींनी जैत जोडून 1-0 अशी आघाडी घेतिल्ली. आतां दुसरी मॅच लेगीत जिखून माळेंत निर्णायक 2-0 अशी आघाडी घेवपाचो ताचो यत्न आसतलो.

बिरेस्तारा जाल्ले पयले मॅचींत भारतान येजमान पंगडा आड झणझणीत जैत जोडिल्लें. दीपक चाहर, प्रसिद्ध कृष्णा आनी अक्षर पटेल हांणी झिम्बाब्वेचो डाव गडगडावन उडयिल्लो. ताका लागून झिम्बाब्वेचो डाव 189चेर सोंपिल्लो. ते उपरांत मोखीचो फाटलाव करतना भारतान एकूय विकेट वगडायनासतना 192 धांवड्यो करून जैत जोडिल्लें. शिखर धवनान नाबाद 81 आनी शुभमन गिलान नाबाद 82 धांवड्यांची खेळी केल्ली. 2013 उपरांत झिम्बाब्वे आड भारताचें हें सेगीत 13वें जैत आशिल्लें.

मजगतीं, झिम्बाब्वे दुसरे मॅचींत जबरदस्त प्रदर्शन करून माळेंत बरोबरी सादपाचो यत्न करतलो.

आयचे मॅचींत तरी आपल्याक बॅटिंगेचो बरो सराव करपाक मेळटलो अशी आस्त भारताचो मुखेली लोकेश राहुल बाळगून आसतलो. दोनूय पंगडां मदीं व्हड फरक आशिल्ल्यान ही माळ एकटेन जावपाची भिरांत आसा. सगल्यांक बॅटींग करपाची संद मेळची म्हणून भारत आयज टॉस जिखल्या उपरांत पयलीं बॅटींग करपाचो निर्णय घेवपाक शकता.

मैदानाची खेळपट्टी बावन्सी आसा तशेंच मैदानांत नेटान वारें व्हावता ताका लागून बॅट्समनां खेळपाक मात्शें त्रास जावये.

आशिया करंड सर्ती पयलीं भारताक बॅटिंगेचो सराव मेळप गरजेचें आसा. पयले मॅचींत शिखर धवन आनी शुभमन गिल हांच्या कडल्यान राहुलान डावाची सुरवात करून घेतली. तशेंच मुखेलपण करपाची तांक आपले मदीं आसा हाचो लेगीत परिचय करून दिलो. पूण, आशिया करंड सर्ती पयलीं राहुलाक फॉर्मांत येवपाची गरज आसा. झिम्बाब्वे सारक्या पंगडा आड खेळटना फॉर्मांत येवपाची राहुला कडेन भांगराळी संद आसा. तशेंच दीपक हुड्डाक बॅटिंगेंत वयले सुवातेर हाडलो जाल्यार ताचो लेगीत आत्मविस्वास वाडटलो.

भारत पयलीं माळ जिखपाचो यत्न करतलो आनी उपरांत तिसरे मॅची खातीर कांय प्रयोग करपाक शकता.

पयले मॅचींत बॅटींग करतना शिखर धवन जखमी जाल्लो. ताची दुखापत कितली गंभीर आसा हें विशीं अजून कांयच स्पश्ट जावंक ना. पूण, ताका आयची मॅच चुकता जाल्यार ताचे सुवातेर इशांत किशन डावाची सुरवात करपाक शकता.