आथाईद ई वाचपघरा खातीर इमारतीचें नुतनीकरण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

ज्योशुआ डिसोझाः जी सूडाच्या मंडळा वांगडा चर्चा करून रोखडेंच काम सुरू

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

म्हापशें: म्हापशें पालिकेची पोरणी इमारत तशेंच आथाईद पालिका वाचपघर इमारतीचें गोंय नागरी उदरगत एजन्सी (जीसूडा) खाला नुतनीकरण करपाचें पालिकेन थारायलां. हें काम 3.20 कोटी रुपया खर्च करून करतले, अशी म्हायती आमदार ज्योशुआ डिसोझान दिली.

वेंचणूक आनी आचारसंहितेक लागून ह्या प्रकल्पाच्या कामा खातीर तशेंच वाचपघरा कडेन प्रशासनाक लक्ष दिवपाक मेळूंक नाशिल्लें. आतां प्राधान्यक्रमान रोखडेंच हें काम हातांत घेतले. सध्या वाचपघर नाशिल्यान शारांतल्या तशेंच सरभोंवतणच्या गांवांतल्या वाचकांची खूब गैरसोय जाता. ताका लागून हें काम पयलीं पुराय करतले, अशें आमदार डिसोझान सांगलें.

सरकारान म्हापशेंच्या वाचपघरा खातीर हे आदींच सल्लागाराची नेमणूक केल्या. ई वाचपघराच्या निमतान पोरणे पालिका इमारतीचेंय नुतनीकरण जीसूडा खाला जातलें. हे संबंदान रोखडीच जीसूडाच्या मंडळा वांगडा बसका जातली. तातूंत ह्या प्रकल्पा विशीं चर्चा करून प्रत्यक्ष कामाक सुरवात जातली, अशें आमदार डिसोझान सांगलें.

म्हापश्यां जातलें ‘ए क्लास’ वाचपघरः डिसोझा

सध्याची वाचपघर इमारत पोरणी जाल्ल्यान मोडपाक पावल्या. ताका लागून पालिकेन 13 सप्टेंबर 2019 ह्या दिसा तिका कुलूप मारिल्लें. ह्या वाचपघरांत पुर्तुगेज काळाचे इतिहासीक दस्तऐवज आनी पुस्तकांचो भांडार आसा. हे इमारतींत सूडाच्या माध्यमांतल्यान एक उत्कृश्ट आनी दर्जेदार वाचपघर उबारपाचो निर्णय पालिका मंडळान घेवन ई- वाचपघराची रचना आराखडोय तयार केला. विद्यार्थ्यां सयत वाचकांक सगळी आधुनीक सुविधा हे सुवातेचेर मेळची, अशी पालिका मंडळाची अपेक्षा आसा. बेळगांव, पुणे आनी बंगळुरू शाराचे धरतेचेर ‘ए क्लास’ ई- वाचपघराची आतां उबारणी जातली, अशें आमदार ज्योशुआ डिसोझान सांगलें.