आंवाळ्याचे फायदे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आतां शिंयाळो सुरू जाला. ह्या दिसांनी वेगवेगळीं फळां येतात. तातूंत आंवाळोय आसता. आयुर्वेदांत वखद म्हणून आंवाळ्याक आदल्या काळा सावन म्हत्व आसा. भलायके खातीर वेगवेगळ्या तरांनी आंवाळो म्हत्वाचो.
गोडेंमूत जाल्ल्या दुयेंती खातीर आंवाळो चड फायद्याचो. देखूनच रगतांतली साकर चड नियंत्रीत करपा खातीर आंवाळ्याचो रोस पियेवपाचो सल्लो आहार तज्ञ दितात.

मॉर्निंग सिकनेस

गुरवारपणांत बायलांक सकाळीं उठल्या उपरांत खूब त्रास जाता. हाका ‘मॉर्निंग सिकनेस’ अशें म्हण्टात. तातूंतल्यान सुटका मेळोवपा खातीर आंवाळ्याचे सेवन करूं येता. सकाळीं घुंवळ येवप वा मळमळ येता जाल्यार हरवो आंवाळो वा सुकिल्लो आंवाळो खावचो.

डायजेशन

पचन सुदारपाखातीर आंवाळो हो सैमीक उपाय मानतात. जायते जाण जेवणा उपरांत आंवाळो खातात. अपचनाचो त्रास आसल्यार २ ते ३ आंवाळ्याचे कुडके खावचे. पचनाखातीर घेतिल्ल्या वखदांपरस हो एक बरो उपाय. आंवाळो पचनाखातीर गरजेचो गॅस्ट्रिक लिक्विड तयार करपाक मजत करता.

दुर्गंधी येवप

ज्या लोकांक सदांच तोंडाचो वास येवपाची समस्या आसता तांणी सदांच आंवाळो खावचो. सदांच सुकयल्लो आंवाळो आपल्या वांगडा दवरचो. जेन्ना जेन्ना वायट वास येता तेन्ना तेन्ना आंवाळ्याचे २ कुडके खावचे. ताचे अॅंटी-इफ्लेमेटरी तत्व तोंडाच्यान वास येवपाक जापसालदार आशिल्ल्या बॅक्टेरियाक नश्ट करता.

व्हिटॅमिन सी

आंवाळ्या इतलें हेर खंयच्याच फळांत व्हिटॅमिन सी ना अशें जायत्या संशोधनांतल्यान स्पश्ट जालां. केंस आनी कातीची बरी भलायकी सांबाळपाक व्हिटॅमिन सी खूब उपेगी पडटा. देखून आंवाळ्याचे सेवन केल्यार कातीक आनी केंसांक फायदो जाता.