अॅम्ब्युलन्स वेळार पावची

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अॅम्ब्युलन्स सेवा ही काळाची गरज. कारण हालींसराक दुयेंत पडप्यांचो आंकडो बरोच वाडला. वैजकी विज्ञान प्रगत जालां, तरीय दुयेंसां आनी दुयेंतींचो आंकडो कमी जावपा बदला वाडला.

देशांत हेर कडेन खंयच सोऱ्याक मुक्तद्वार नासतलें, तितलें आमच्या गोंयांत आसा. दरेका गांवांत, शारांत बेबदे रस्तो मेजतना दिसतात. पूण गटारांत पडली गोंयकार तशे उणेच. अशें लोक म्हणटात. अॅम्ब्युलन्सींनी 2546 बेबद्यांक उखलून हाॅस्पिटलांनी घाले, अशी म्हायती पयरूच भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी विधानसभेंत दिली. साडेचार वर्सांचो हो हिशोब. तातूंत कितले गोंयकार आसात, ताचीय म्हायती घडये सरकारी यंत्रणां कडेन आसतली. बार्देश, साश्टी आनी तिसवाडेंतलो आंकडो सगल्यांत चड आसा. ह्या अॅम्ब्युलन्सींक फाटल्या साडेतीन वर्सांनी 11 लाख 99 हजार 724 फोन आयिल्ल्याचेंय तांणी सांगलें. ह्यो अॅम्ब्युलन्सी 108 आनी थळाव्या हाॅस्पिटलांच्यो आसतल्यो. 108 सेवा संकश्टाच्या वेळार लोकांक बऱ्याक पडल्या हातूंत दुबावूच ना. मात, तातूंत आनीक सुदारणा करपाक वाव आसा. गोंयकारांचो तांचेर आशिल्लो विस्वास वाडटलो, हे खातीर भलायकी खात्याक चड नेटान यत्न करचे पडटले.
रस्त्याचेर अपघात जातात, तेन्ना थंय पावतात त्यो चडश्यो 108 सेवेच्यो अॅम्ब्युलन्सी. जीव्हीके ईएमआरआय कंपनी वरवीं ही सेवा दितात. 2008 त भलायकी मंत्री राणे हांणीच त्यो सुरू केल्ल्यो. फोन केले उपरांत ही सेवा येता खरी, पूण चडशे फावटी वेळार पावना. तेवटेन अपघातांत सांपडिल्ल्याक 108 अॅम्ब्युलन्सींतल्यानूच व्हरपाक जाय, दुसरे खंयचेच गाडयेन ताका व्हरपाक संवसारीक पांवड्यार बंदी आसा, असो लोकांचो समज जाला. ताका लागून ते जखमी व्यक्तीक रस्त्याचेर तळमळत सोडून अर्द ते पाऊणवर पसून वाट पळयतात. ‘ती वेळार आयिल्ली जाल्यार वांचपाचो बाबडो’, अशें उलोवन मागीर जायते जाण चुरचुरतात. मात, अॅम्ब्युलन्स उसरां येता, हें न्हयकारपाक जावचें ना. येरादारीची कोंयडी बी आसल्यार उशीर जाता. कांय कर्मचारी आळशी आसल्यारुय अशें घडटा. पणजी सारक्या शारांत फोन करून अर्द वरा उपरांत अॅम्ब्युलन्स येवपाची घडणूक घडल्या. कांय वेळार ती धाड म्हूण आमदारांक फोन करचो पडटा. अॅम्ब्युलन्सींत आॅक्सिजन आनी हेर सुविधा आसपाक जाय. ती आसता. खेळण्यांतल्या सारकी प्लास्टिकाची स्ट्रेचरूय आसता. रोंदा आशिल्ली सोंपणां वयल्यान सोंपेपणी व्हरपाक मेळटा, तसली स्ट्रेचर 108 सेवेक घेवप शक्य ना? फाटीं कांय कर्मचाऱ्यांनी संप केल्लो. तांच्यो मागण्यो जाल्यो काय? थंयूय लक्ष घालप गरजेचें. सरकारी यंत्रणां आनी संबंदीत जाळवणदारांनी ही सेवा सुदारपाचो यत्न करूंक फावो. 108 जशी वावुरता, तश्यो हाॅस्पिटलांच्यो अॅम्ब्युलन्सी अपघाताच्या वेळार धांवन वतात काय नात, तेंय पळोवचें.
गोंयांत अॅम्ब्युलन्स सेवेचेर पांच वर्सांच्या काळांत 67.76 कोटी खर्च जाला. कोरोनाक लागून मदीं तो वाडलो. त्या काळांत फक्त दोन म्हयन्यांत एप्रील 2021 त 42,090 आनी मे 2021 त 42,640 काॅल आयिल्ले. राज्यांतले अपघात उणे जाले जाल्यार 108 सेवे वयलो ताण उणो जावं येता. कारण गोंयांत परतून अपघात वाडल्यात. हालींच एकाच दिसा चवगांक मरण आयलें. तांकां रस्त्याची स्थिती जापसालदार आशिल्ली, तशीच गाडी चलोवप्यांचीय चुक आसूं येता! फाटल्या स वर्सांच्या काळांत 2898 अपघात जाल्यात. तातूंतल्या 251 जाणांक न्यायालयान ख्यास्त दिल्या. ह्या अपघातांनी 980 लोकांक मरण आयलां. गोंयच्या मनीसबळाचें हें लुकसाण! मरपी चडशे तरणाटे. कांय जाण पिरायेचीं 20 वर्सां पसून हुपूंक नाशिल्ले. सोरो पियेवन गाडी चलोवपाचे प्रकार रातचे चड घडटात. गोंयांत दरदिसा खंय ना खंय ओल्यो पार्ट्यो आसतात. मध्यानरातीं घरा येवप जाता. वाहन चलयतना ड्रायव्हराक मुखार एकाच्या जाग्यार चार- चार रस्ते दिसपाक लागले जाल्यार कितें जातलें हें सांगपाक ज्योतिश्यी नाकात. हांकां चडांत चड तालांव दिवपाची गरज आसा. दुयेंती, अपघात पिडेस्तांक उखलपाक अॅम्ब्युलन्स वापरता, तें बरें आसा. पूण बेबद्यां खातीरुय….!! चड जाल्यार बार्रांतल्यान घरा पावोवपाची जबाबदारी फाटीं बार्रकारांक दिल्ली, ती अॅम्ब्युलन्सींक दिवपाचो बी कोणाचो विचार ना मूं?
अॅम्ब्युलन्स सेवा ही काळाची गरज. कारण हालींसराक दुयेंत पडप्यांचो (आनी अपघातांचोय!) आंकडो बरोच वाडला. वैजकी विज्ञान प्रगत जालां, तरीय दुयेंसां आनी दुयेंतींचो आंकडो कमी जावपा बदला वाडत आसा. म्हणटकच फुडाराक अॅम्ब्युलन्सीचो आंकडो वाडोवचोच पडटलो. त्यो अत्याधुनिक, सुसज्ज आसच्यो…. आनी अर्थांत कमीत कमी वेळा भितर घडणूक थळांचेर पावच्यो!