अर्थसंकल्पी अधिवेशन 27 ते 31 मार्च मजगतीं

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुख्यमंत्री पयल्याच दिसा सादर करतले अर्थसंकल्प

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : राज्य विधानसभेचें अर्थसंकल्पी अधिवेशन 27 ते 31 मार्च 2023 मजगतीं जातलें. मुख्यमंत्री तशेंच वित्त मंत्री डॉ. प्रमोद सावंत अधिवेशनाच्या पयल्याच दिसा 27 मार्चाक 2023-24चो अर्थसंकल्प सादर करतले.

फाटल्या अर्थसंकल्पांतल्यो भोवतेक येवजणो, प्रकल्प, मुळाव्या सुविधांक फाटल्या वर्सभरांत सरकाराच्या सगल्याच खात्यांनी चालना दिल्या. अर्थसंकल्पांतल्यो 90 टक्क्यां परस चड घोशणा पुराय केल्ल्याचो तशेंच राज्य सरकाराच्या ‘आत्मनिर्भर भारत-स्वयंपूर्ण गोंय’ मोहिमेक अदीक घटाय दिल्ल्याचो दावो करून 2023-24 च्या अर्थसंकल्पाची तयारी सुरू केल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी कांय दिसा पयली नमूद केल्ले. ते प्रमाण फाटल्या कांय म्हयन्यांत तांणी सगल्याच सरकारी खात्यांच्या अधिकाऱ्यांच्यो टप्प्याटप्प्यान बसका घेतल्यो. सरकारी खात्यांनी अर्थसंकल्पाचे फाटभुंयेर फाटल्या वर्सभरांत राबयिल्ल्यो येवजणो, पुराय केल्लीं कामां आनी प्रलंबीत कामां हाचो अहवाल सादर करपाचे निर्देश लेगीत त्या वेळार दिल्ले. ते प्रमाण भोवतेक सरकारी खात्यांनी सरकाराक अहवाल सादर केल्यात. ते प्रमाण मुख्यमंत्र्यान अर्थसंकल्प तयार करपाच्या कामाक सुरवात केल्या, अशी म्हायती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळी.
2022-23 ह्या अर्थीक वर्सांत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी 24,467.40 कोटींचो अर्थसंकल्प सादर केल्लो. अर्थसकल्पांतल्यान तांणी दरेक घटकाक थाकाय दिवपाचो यत्न केल्लो. विवीध खात्यांच्या माध्यमांतल्यान नव्यो येवजणो दिवन ‘अंत्योदय’ विकासाचें सपन अर्थसंकल्पाच्या माध्यमांतल्यान पुराय करपाचो निश्चेव तांणी अापल्या भाशणांतल्यान केल्लो. ते प्रमाण फाटल्या वर्सभरांत जायत्यो येवजणो सर्वसामान्यां मेरेन पावोवपाक सरकाराक येस मेळ्ळां.
‘स्वयंपूर्ण गोंय 1.0 च्या येसस्वी अंमलबजावणी उपरांत मुख्यमंत्र्यान बेगोबेग ‘स्वयंपूर्ण गोंय 2.0’ सुरवात केली. हे मोहिमेंत कुशळटाय विकास केंद्रसुवातेर दवरून राज्यांतले तरणाटे पिळगेक कुशळटाय शिक्षण दिवपाचो यत्न आसतलो. कृशी, कामगार, समाज कल्याण, अादिवासी कल्याण, महिला आनी बाल कल्याण बीं खात्यां खातीर पोरूंच्या अर्थसंकल्पांत खासा अर्थीक तजवीज केल्ली. राज्यांतले दलीत, आदिवासी, कामगार, शेतकार, बायलां तशेंच दिव्यांगांक येवजण्यांचो चडांत चड लाव मेळोवन दिवपाच्या हेतान केल्ल्या अर्थसंकल्पाचो उद्देश साध्य जाल्ल्याचेय मुख्यमंत्र्यान म्हणिल्लें.
मजगतीं, 2023-24च्या अर्थसंकल्पाचेरूय ‘आत्मनिर्भर भारत-स्वयंपूर्ण गोंय’ ची म्होर आसतली. ही मोहिम येसस्वी करून स्वयंपूर्ण गोंयचें सपन सत्यांत हाडपी विवीध येवजणो अर्थसंकल्पांत आसतल्यो. तशेंच पर्यटना कडेन संबंदीत मुळाव्यो साधन सुविधा, उदरगतीच्या प्रकल्पांचेरूय भर आसतलो, अशें सुत्रांनी सांगलें.

अर्थसंकल्पांत लोकांक थाकाय दिवपाचो यत्न
विधानसभेचें अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 27 ते 31 मार्च ह्या काळांत जातलें. फाटल्या वर्सा प्रमाणूच 2023-24 च्या अर्थसंकल्पांत गोंयकारांक विवीध मार्गांनी थाकाय दिवन घटाय दिवपाचो यत्न करतले, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.