अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आॅक्सिजनाचेर?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पत्रकार एन. राम हांणी ज्ञानपीठकार दामोदर मावजो हांच्या सत्कारा वेळार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचेर हल्ले जावप ही धोक्याची शिटकावणी अशें म्हणलें. तर मावजो हांणी, हें स्वातंत्र्य धोक्यांत आयल्यार समेस्त साहित्यीकांचेर हावळ येवपाची भिरांत आसा, अशें सांगलें. ह्या गजालींचेर दरेकल्यान विचारमंथन करपाचो वेळ आयला. सोशल मिडियाचेर हें स्वातंत्र्य लागीं-लागीं सोंपलां आनी थंयच्यान भायर सरून आतां प्रत्यक्षांत पातळपाक लागलां. थारावीक वाठारांनी ताचें कोंड आसलें, आतां तें दर्या जावंक लागलां. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हो मुळावो मानवी अधिकार. स्वताक व्यक्त करपाची (बरी कृती करपाचीय) संद दरेकल्याक मेळपाक जाय. 25-30 वर्सां पयलीं आमी व्यक्त जाताले, तशे आतां जातना कांचवेंतात काय? संविधानान 19 व्या कलमा खाला भाशण आनी अभिव्यक्तीचें स्वातंत्र्य दिलां. पूण, तें आसा म्हूण मनाक येता तें उलोवपाक मेळना. देशाच्या एकचाराक, राष्ट्रीय सुरक्षेक धोक्याचें थारूं येता अशें करपाचें स्वातंत्र्य कोणाक ना. न्यायालयाचो अपमान करपाक मेळना. (हालीं तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींचेरूय टिका करपी तयार जाल्यात.) शेजारी देशां वांगडचे संबंद इबाडटले, अशें उलोवपाक मेळना, मानहानी, गुन्यांव करपाक चिथावणी दिवंक मेळना. मात आयज देशा आड काय लोक कितेंय उलोवपाच्यो घडणुको घडल्यात. धर्मीक टिका तर सदचीच. गुन्यांव करपाची चिथावणी जाहीर सभांनी दितात. काल पयरचो फुडारी कसलेच पुरावे नासतना दुसऱ्यांचेर गंभीर आरोप करता. तांचेर पुलीस गुन्यांव नोंद करता. न्यायालयां वर्सांची वर्सां केश चलयतात आनी आमीय तांकां दरखेपे भोवमतान वेंचून दितात.
मोरल पुलिसिंगान बऱ्याच प्रमाणांत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचेर हावळ हाडल्या. आमच्या म्हापुरसा विशीं तुमी दिल्या ती म्हायती चुकीची, तुमी दुस्मान राष्ट्रांतल्या फुडाऱ्याची तुस्त केलीच कशी, आमी पुजता त्या जनावराक तुमी हात लायलोच कसो, तुवें अमूक जातीच्या, धर्माच्या व्यक्ती कडेन लग्न केलेंच कशें, देश आमचो, आमी सांगता तशेंच वागचें पडटलें…… अशीं साबार निमतां. दुसऱ्याचें स्वातंत्र चिड्डुवपाचे प्रकार सर्रास घडत आसात. आतां तर इतिहास मेळ्ळा. तातूंतल्यो वायट, अन्यायी, हिंसक घडणुको सोदपाक आयोगूच बसयला काय कितें, असो दुबाव येवपा सारकें वातावरण आसा. सुकिल्ल्या कोंडांतलो रेबो काडपाचो आनी तो एकमेकांचेर मारून सरभोंवतणूच परतून बुरशी करून उडोवपाची, हें कामूच जालां कांय जाणांचें. कडवे धर्मांध आसात, तशेच कडवे निधर्मीय आसात. दोगूय एकामेकांक सोलीत आसात. तातूंत रक्तबंबाळ जाता सामान्य मनीस आनी आमचो देश. संवादान प्रस्न सोडोवं येतात. एकल्यान फाटीं सरूं येता, पूण हांगा दोगूय आपापली मानसिकताय पोंशेत एकमेकांचेर चढाय करतना दिसतात.
जगात आनी जगूंक दियात, ही आमची संस्कृताय अशें म्हणटात. पाकिस्तानी मंत्री कसुरी हांच्या पुस्तकाचें प्रकाशन दवरिल्ले खातीर सुधींद्र कुलकर्णी हांचेर शिवसैनिकांनी शाय मारिल्ली. आतां सेनेचे ते विचार न्हिदल्यात आसतले. डाॅ. आंबेडकर आनी पं. नेहरू हांचें व्यंगचित्र छापलें म्हूण एनसीईआरटीचे सल्लागार डाॅ. सुहास पळशीकार हांचेर शाय मारिल्ली. ट्विटरान तर अमित शाह, ट्रम्प, राहुल गांधी हांचे अकावंट बंद केल्ले. हालींच हिंदू चल्यान मुस्लिम चलये कडेन लग्न केलें म्हूण ताका जितो मारलो. कारण तो कथित सकयले जातीचो. व्हॅलेंटायन दिसा संस्कृतीक धपको बसता म्हूण मारपेट. ताजें लावडस्पीकर प्रकरण. आतां दोनूय धर्मांचीं प्रार्थना थळां शांत जाल्यांत. सामान्य मनीस कितेंय उलयल्यार ताचे फाटीर कायद्याची बडी पडटा. पूण फुडाऱ्यांक माफी. हाथरस घडणुकेची बातमी हाडपाक गेल्लो केरळाचो पत्रकार बंदखणींत आनी ‘गोली मारो इन सालों को’ म्हणप्याक मंत्रीपद. एन. राम म्हणटात, ‘ईडी, वेंचणूक आयोग, आयकर खातें विरोधी आवाज चेपपा खातीर वापरतात. चुकीच्या गुन्यांवांत आडकावपाची भिरांत घालतात. विरोधी पक्ष सोंपलो तरी एक राष्ट्र, एक भास, एक संस्कृताय लोकांचेर लादप शक्य जावचें ना.’ मात, सत्ते मुखार शाणपण चलना हेंय खरें. वेगवेगळ्या मनशांक तांचे विचारसरणे प्रमाण वेगवेगळो न्याय मेळटा, अशें लोकूच उलोवपाक लागल्यात. पूण….. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचो अधिकार वापरून आवाज काडटलो काय दोन वेळाचें जेवण मेळोवपाक खटपट करतलो, हो प्रस्न सामान्य भौसाक आयजूय सतायता.