अफगाणिस्तानान निमाणे पाकिस्तानाक हारयलेंच 8 विकेटीचें इतिहासीक जैतः गुरबाज- झादराची बुन्याद, रहमत- शाहिदीचो कळस

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खबरां संस्था
चेन्नयः इग्लंडाचो कास केल्या उपरांत चेन्नयच्या चिदंबरम स्टेडियमाचेर अफगाणिस्तान परत एक फावट इतिहासीक कामगिरी केली. वन-डे वर्ल्ड कपांत पाकिस्तानाक  8 विकेटींनी हारोवन वन-डे क्रिकेटींत तांचेर पयलें जैत मेळयलें. रहमतुल्ला गुरबाज (8765), इब्राहिम झादरान (87), रहमत शहा ( नाबाद 77) आनी कॅप्टन हशमतुल्ला शाहिदी (नाबाद 48) हे जिगरबाज ह्या इतिहासीक जैताचे शिल्पकार थारलें. बॉलिंगे उपरांत अफगाणिस्तानान बॅटिंगेत लेगीत पाकिस्तानाक काबार करून 49 ओव्हरींत 2 आवट 286 धांवड्यो केल्यो.
पाकिस्तानी स्पीनर आयचे मॅचींत कांय करपाक शकले नात. तरीय पाकिस्तानान 46व्या ओव्हरी मेरेन अफगाणिस्तानाचेर चेंपण हाडल्लें. मात 47 वे ओव्हरीत ही मॅच पाकिस्तानाच्या हातांतल्यान गेली. शाहिन आफ्रिदीचे हे ओव्हरीत दोन चौके मेळ्ळे. 49 वे ओव्हरींत शाहिदीन हसन अलीच्या बॉलार 6को हुबोवन पंगडाचें जैत सोपें केलें.  ह्या जैतान अफगाणिस्तानान गुण तकट्यांत 6 वी सुवात मेळयली
283 धांवड्याचो फाटलाव करपा खातीर खेळपट्टेर आयिल्ल्या ओपनरांनी अफगाणिस्तानाक बरी सुरवात करून दिली. पॉवरप्लेच्या 10 ओव्हरींत तांणी 60 धांवड्यो केल्यो. झादरान- गुरबाज जोडयेन पयले ओव्हरी सावन आक्रमक खेळ केलो. शाहिन आफ्रिदीन ताचे पयलेच ओव्हरींत 10 धांवड्यो दिल्यो. दुसरे ओव्हरींत 8 धांवड्यो दिल्यो. सवे ओव्हरींत अम्पायरान झादरानाक आवट दिलें. पूण डीआरएसान ताका वाटायलें.  ह्या उपरांत आठवे ओव्हरींत झादरानात गुजबाज सयत हरिस रौफाच्या एके ओव्हरींत 17 धांवड्यो काडल्यो. ताणी हे ओव्हरींत चार चौके मारले
गुरबाज- झादरान 130 धांवड्यांची सलामी दिली तेन्नाच पाकिस्ताची हार दिसपाक लागल्ली. शाहिनाच्या बॉलाचेर उस्मान मीरान ताची कॅच घेतली. 53  बॉलांत  9 चौके आनी एक सक्यान ताणे 65 धांवड्यो केल्यो. पंगडाक दोनशेच्या टप्प्यांत व्हरून दवोरून झादरान आवट जालो. पंगडाच्या 190 धांवड्याचेर हसन अलीन ताका विकेटी फाटल्यान रिझवाना वरवीं कॅच आवट केलें. ताणे 10 चौक्यानी 87 धांवड्यो केल्यो. शेंकडो  करपाक ताका 13 धांवड्यो उण्यो पडल्यो. 35 ओव्हरी पुराय जाल्ल्यो तेन्ना अफगाणिस्तानाच्यो 195 धांवड्यो जाल्ल्यो. रहमत शहान  कॅप्टन हसमतुल्ला शाहिदीन वांगडा जैताचे दिकेन वाटचार सुरू केली. तांका धांवड्यांची आनी पाकिस्तानाक विकेटींची गरज आशिल्ली. ही खरे तर टॅस्टींक वेळ आशिल्लो. 35 बॉल जाले तरी एक चौको जायनाशिल्लो. ताका लागून पाकिस्तानान मॅचीर आपली पकड बसयल्या अशें दिसपाक लागल्लें.  43 वे ओव्हरीत रहमत शहान आपलो अर्द शेंकडो पुराय केलो. 60 बॉलांत 4 चौके आनी एक सक्यान ताणे 53 धांवड्यो केल्यो. हसमतुल्ला शाहिदीन आनी रहमतान अफगाणिस्तानाक निमाणे 8 विकेटीनी जैत मेळोवन दिलें.

पाकिस्तानान दिलें 283चें लक्ष्य
पाकिस्तानाचो कॅप्टन बाबर आझमान टॉस जिखून पयलीं खेळपाचें थारायलें. 50 ओव्हरींत ताणे 7 आवट 282 धांवड्यो केल्यो. तांचो ओपनर अब्दुल्ला शफीकान 58 धांवड्यांची अर्द शेकड्याची खेळी केली. बाबन आझ 74, इफ्तिकार अहमदान 27 बॉलांत 40 धांवड्यांचे योगदान दिले. शौद शकील 25 आनी शादाब खानान 32 धांवड्यो केल्यो. ताका लागून अफगाणिस्तानाक जैता खातीर 283 धांवड्याचें लक्ष्य दिवप पाकिस्तानाक शक्य जालें.
अफगाणिस्तानाच्या नूर अहमदान 3 विकेटी, नीवन उल हकान 2 विकेटी घेतल्यो. मोहम्मद नबीक एक विकेट मेळ्ळी. पॉवरप्लेंत पाकिस्तानी बॅट्समनांक आडावन दवल्या उपरांत अफगाणिस्तानाच्या स्पीनरांनी टिच्चून बॉलींग केली. नूर अहमद आनी राशीद खान हांणी पाकिस्तानी बॅट्समनांक वरचड जावपाक दिलें ना. ताका लागून 30 वे ओव्हरी मेरेन तांका चार गडी वोगडावन फकत 135 धांवड्यो करप शक्य जालें.
ओपनर शफीकान 5 चौके आनी 2 सक्यांनी 58 धांवड्यो केल्यो. ताका नूह अहमदान एलबीडल्यू केलो. बाबरान 74 धांवड्यो करपाक 92 बॉला घेतले. 4 चौके आनी एक सको ताणे मारलो. मोहम्मद रिजवान (8)  चडशें कांय करपाक शकलो ना. नूर अहमदाच्या बॉलार मुजीबान ताची कॅच घेतली. 110 धांवड्याचेर पाकिस्तानाची दुसरी विकेट  पडल्ली. तिनशेंच्या वयर ते धांवड्यो करतले अशें दिसतालें. पूण अफगाणी स्पीनरांनी तांका तशें करूंक दिलें ना. सावद शकील (25), शादाब खान (40) आनी इफ्तिकार (40) हांणी व्हडले फटके मारनास्तना एक- दोन धांवड्यो करून पंगडांक 282 धांवड्यां मेरेन व्हेलें. बाबरान दुसरे विकेटी खातीर शफीका वांगडा 54 आनी चवथे विकेटी खातीर सौद शफीका वांगडा 43  धांवड्यांची भागिदारी केली.