अपघात नियंत्रण : सरकाराची आनी आमचीय जापसालदारकी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आयज जायत्या सुवातींनी रस्ते पुरायपणान इबाडल्यात. व्हड व्हड फोंडकुलां. तीं टाळपाची कसरत करतना वा तातूंत टायर वचून अपघातांक तोंड दिवचें पडटा. फोंडकुलांक लागून चुकीचे दिकेन गाडी चलोवपी मुखार येवपी वाहनांक धपको दितात.

सध्या गोंयांत रस्तो सुरक्षा सप्तक चलता. वेगवेगळ्या सुवातींनी लोक येरादारी विशीं जागृताय पातळयत आसात. हातूंत विद्यार्थी, शाळा, म्हाविद्यालय, समाजसेवी संस्था, येरादारी खातें, पंचायती, नगरपालिका वांटेकार जाल्यात. हाका लागून सगळ्या सुवातींनी रस्त्याचे सुरक्षेच्या संदर्भांत वातावरण तयार जावपाक लागलां. रस्त्यार जावपी अपघात नियंत्रणांत हाडप कशें शक्य आसा, कसले उपाय करचे, कसली जतनाय घेवची, कसले कायदे करचे हाचेर चर्चा सुरू आसा. हालींच्या काळांत रस्त्यार जावपी अपघातांत व्हड प्रमाणांत वाड जाल्या. दर दिसा अपघातांत एकल्याक तरी मरण येवपाक लागलां. दरदिसा दिसाळ्यांनी अपघाताच्यो खबरो अस्वस्थताय निर्माण करपाक लागल्या. रस्त्यार जावपी अपघातांचेर नियंत्रण दवरपाक जाय जाल्यार वेगवेगळ्या पांवड्यार उपाय आनी विचार करप तितलेंच म्हत्वाचें!!

बार्रां जापसालदार?

रस्त्यार जावपी अपघातांक बऱ्याच प्रमाणांत सोरो जापसालदार आसा, हें स्पश्टपणान दिसून येता. हाका लागून गोंयच्या एका मंत्र्यान गोंयांतल्या बार्रां भायर पुलीस गस्त वाडोवची आनी भायर सरपी दरेकल्याची तपासणी करची, अशें विचित्र विधान केलें. ताचेर खूब वाद जाले. राज्य पातळेचे रस्ते आसूं वा गांवगिऱ्या वाठारांतले वा म्हामार्ग, रस्त्या कुशीक सोऱ्याचीं दुकानां अशा अपघाताचीं कारणां अशें सगलेच सांगपाक लागल्यात. हे विशीं चर्चाय जाता. राज्य पांवड्यावेल्या रस्त्यांचेर जंय येरादारीचें प्रमाण चड आसता. रस्त्या कुशीक सोऱ्याच्या दुकानांक परवानो दिवपी तेंच सरकार. ताणें फुडल्या काळांत हे बाबतींत गंभीरतायेन विचार करप तितलेंच म्हत्वाचें. कारण पर्यटनाचे नदरेन गोंय संवसारीक पांवड्यार फामाद आसा .गोंयांत येवपी सुमार 80% पर्यटक सोरो पियेवपाक येतात हें एकंदर अभ्यासा वयल्यान स्पश्ट जाता. तांकां जर तशें दिसता जाल्यार त्या संदर्भांत उपाय आनी नियंत्रण उपाय चालीक लावप सरकारा खातीर म्हत्वाचें. येवपी जायते पर्यटक भाड्याच्या वाहनांतल्यान भोंवतात. पूण कांय पर्यटक भाड्यान मोटार सायकल वा गाडी अशीं वाहनां घेवन वतात.

सोऱ्याक आशेल्लो पर्यटक

सोऱ्याक आशेल्लो पर्यटक रस्त्या कुशीक सोऱ्याच्या दुकानांत भितर सरता आनी सोरो पिवन गाडी चलयता. ताका अपघातांक तोंड दिवचें पडटा, हें सांगपाची गरज ना. पूण दुर्दैवी गजाल म्हळ्यार सोरो पियेवन अपघात करपी हो ड्रायव्हर पर्यटक आसूं वा थळावो नागरिक, अर्थांतच हेरांक त्रास दिता. हें जायते फावटीं दिसता. रस्त्यार चलपी वा सोरो पियेवनाशिल्ल्या नागरिकाक वा पर्यटकाक लेगीत अशा अपघातांक तोंड दिवचें पडटा. हाका लागून सोरो पिवप्यांचेर खासा लक्ष दिवचे बदला सोऱ्याचे विक्री खातीर परवानो दिवपाच्या प्रस्नाचेरूय सरकारान गंभीरतायेन विचार करचो. जो मेरेन समाजांत ह्या प्रकारची सुरक्षीतताय निर्माण जायना आनी सरकार हे बाबतींत गंभीरतायेन विचार करिना तो मेरेन रस्त्यार जावपी अपघात नियंत्रणांत हाडप शक्य ना, अशें दिसता. 

रस्त्या सुरक्षेचो सप्तक फकत एका सप्तका मेरेन मर्यादीत आसा. रस्त्यार अपघात कशे जातात, कित्याक जातात, ताचे फाटल्यान कितें कारण आसात हें सप्तका उपरांत तें विसरतात. रस्त्याचे सुरक्षे विशीं तरणाटी पिळगी काम करता थंय, दरेक शाळेंत, कॉलेजींत जागृताय करपाक जाय. रस्त्याच्या अपघातांत भावनीक आदार जोडून अपघातांचेर नियंत्रण दवरूं येता. देखीक, अपघातांत बळी पडपी कोणाचोय भाव, कोणाची भयण, कोणाचोय बापूय, आवय आसल्यार, ह्या प्रकारच्या नात्या वरवीं अपघात नियंत्रणाचे प्रक्रियेंत एक भावनीक आंग जोडल्यार, जायत्या जाणांच्या मनाचेर परिणाम जावंक शकता आनी कांय प्रमाणांत अपघातांचेर नियंत्रण दवरूं येता.

अपघातांचो आंकडो सोऱ्याच्या चड सेवनाक लागून आसलो तरी दुसरे वटेन वायट रस्ते आनी फोंडकुलांय अपघातांक जापसालदार आसात, हें सांगपाची गरज ना. आयज जायत्या सुवातींनी रस्ते पुरायपणान इबाडल्यात. व्हड व्हड फोंडकुलां. तीं टाळपाची कसरत करतना वा तातूंत टायर वचून अपघातांक तोंड दिवचें पडटा. फोंडकुलांक लागून चुकीचे दिकेन गाडी चलोवपी मुखार येवपी वाहनांक धपको दितात. हाका लागून अपघातांक वाहन चालकां परस सरकारी वेवस्था चड जापसालदार आसा, अशें म्हणप चुकीचें थारचें ना. बरी देखरेख आशिल्ले रस्ते, खड्डे नाशिल्ले रस्तेय व्हड प्रमाणांत अपघात नियंत्रीत करूंक शकतात. सरकारान हाचेर विचार करप गरजेचें. हाचे खातीर सरकाराच्या भौशीक बांदकाम खातें चड जागृत आनी संवेदनशील आसप म्हत्वाचें.

परवानो नासतना गाडी चलयतात

जायते फावटीं परवानो नासतना लेगीत गाडयो चलोवपाक दिल्या उपरांत भुरग्यांच्या आवय- बापायक खूब खूब अभिमान, अपुरबाय दिसता. आपलो पूत सामकी सोबीत गाडी चलयता, अशें तीं व्हड अभिमानान सांगतात. परवानो नासतना गाडयो चलोवच्यो न्हय असो आवाहन सरकार वारंवार करता. हालींच्या काळांत हे संबंदी खर नेम केल्यात. परवानो नासतना भुरग्यांक गाडी दिवपी पालकांकय बंदखणीची ख्यास्त दिल्या. हातूंतल्यान शिकप पालकांकय तितलेंच म्हत्वाचें. कारण जो मेरेन दर एका पालकाक मनांतल्यान अपघात नियंत्रणाचो विचार येना आनी त्या संबीदीची जाणीव जायना तो मेरेन अपघातांचें प्रमाण नियंत्रीत करप शक्य ना.

सरकार जायत्या पांवड्यार यत्न करीत आसा. पूण देशांतल्या वा गोंयांल्या दरेका नागरिकान हे प्रक्रियेंत वांटो घेवप तितलेंच म्हत्वाचें. अपघाताचेर नियंत्रण दवरप ही फकत सरकाराची जापसालदारकी, देखून हात वयर करचे परस फाल्यां अपघाताचो बळी आमच्यांतलो एक आसूं येता ही जाणीव सगळ्यांनी दवरली जाल्यार अपघाता आड खर कायदे वा कारवाय करपाची गरज उरची ना.  ह्या प्रस्नाचेर व्हड प्रमाणांत नियंत्रण दवरूं येता, पूण आमच्या सगळ्यां मदीं विचार करपाची वृत्ती तयार करपाक जाय. कारण हाका लागून जायत्या तरांचे प्रस्न सोडोवंक मेळटात. गरजेच्यो सुविधा दिवप ही सरकाराची जापसालदारकी निश्चीत. पूण समाजीक पांवड्यार हीच जापसालदारकी सगळ्यांची आसा, अशी जागृताय सुरक्षा सप्तकांतल्यान निर्माण जावची, हीच इत्सा. 

उदय सावंत

79720 79443