अपघातांनी पिलियन रायडर्सांक मरण येवपाचें प्रमाण 50 टक्क्यांनी वाडले

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

-वाहन चालकांक मरण येवपाचें प्रमाण 44 टक्के

पणजी : अपघातांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर सरकाराच्यो उपाय येवजण्यो सुरूच आसल्यो तरी अपघातांचें प्रमाण वाडत आसा. येरादारी खातें आनी येरादारी पुलिसां कडेन आशिल्ल्या नोंदी प्रमाण फाटल्या वर्साचे तुळेंत सप्टेंबर मेरेन अपघातांचो आंकडो उणो आसलो तरी मरण येवप्यांचें प्रमाण चड आसा. सप्टेंबर मेरेन फाटल्या वर्साचे तुळेंत दुचाकीच्या फाटल्यान बसप्यांक (पिलियन रायडर्स) मरण येवपाचें प्रमाण 50 टक्क्यांनी वाडलां. तशेंच वाहनांच्या चालकांक मरण येवपाचें प्रमाण 44 टक्क्यांनी वाडलां.

येरादारी खातें तशेंच येरादारी पुलीस दर म्हयन्याक अपघातांची आंकडेवारी जारी करता. आंकडेवारीची तुळां तशेंच विश्लेशण केले उपरांत पिलियन रायडर्सांचें प्रमाण 50 टक्के वाडिल्ल्याचो निश्कर्श आसा. सप्टेंबर म्हयन्या मेरेन जी आंकडेवारी आसा, ताचे विश्लेशण केले उपरांत ही गजाल स्पश्ट जाल्या, अशें येरादारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांगलें. ऑक्टोबरांतल्या अपघातांच्या आकडेवारीचे संकलन अजून पुराय जावंक ना. येरादारी खातें येरादारी पुलिसां कडल्यान आंकडेवारी घेता आनी पुलिसांच्या मजतीन विश्लेशण करता. सप्टेंबर 2022 मेरेन 18 पिलियन रायडर्सांक मरण आयिल्लें जाल्यार सप्टेंबर 2023 मेरेन 27 पिलियन रायडर्सांक (दुचाकीच्या फाटल्यान बशिल्ले) मरण आयलां. हें प्रमाण 50 टक्के चड आसा.

येरादारी खात्या कडेन जी नोंद आसा ते प्रमाण 2022 चे तुळेंत 2023 वर्सा (सप्टेंबर मेरेन) अपघातांचें प्रमाण 4.46 टक्क्यांनी उणें जालां. गंभीर अपघातांचें (फॅटल) प्रमाण 12.85 टक्क्यांनी वाडलां. हाका लागून चालकांच्या मरणाचें प्रमाण, गंभीर जखमींचें प्रमाण तशेंच पिलियन रायडर्सांक मरण येवपाचें प्रमाण वाडलां.

अपघातांत दुचाकी चालकांक मरण येवपाचो आंकडो वाडत आसा. पोरूं 112 दुचाकी चालकांक मरण आयिल्लें. अंदूं 127 दुचाकी चालकांक मरण आयलां. हें प्रमाण 13.39 टक्के चड आसा. दुचाकी चालकां परस पिलियन रायडर्सांक मरण येवपाच्या प्रमाणांत (टक्केवारींत) वाड जाल्या.

गंभीर अपघातांचें प्रमाण12.85 टक्क्यांनी वाडलें

फाटल्या वर्सा जानेवारी ते सप्टेंबर मेरेन गंभीर अपघातांचो आंकडो 179 आशिल्लो. अंदूं हो आंकडो 202 आसा. हें प्रमाण 12.85 टक्के चड आसा. वट्ट अपघातांचें प्रमाण 4.46 टकक्यांनी उणे जालां. पोरूं सप्टेंबर मेरेन 2,244 अपघात जाल्ले. अंदूं 2,144 अपघात जाल्यात. हो आंकडो 100 न देंवला. हाका लागून अपघातांचें प्रमाण 4.46 टक्क्यांनी उणे जालां.

चालक मरपाचे प्रमाण 44.44 टकक्यांनी वाडले

गंभीर अपघातांचो आंकडो वाडिल्ल्यान वाहन चालकांक मरण येवपाचें प्रमाण वाडलां. 2022 वर्सा सप्टेंबर मेरेन 9 चालकांक मरण आयिल्लें. अंदूं 13 चालकांक मरण आयलां. हें प्रमाण 44.44 टक्क्यांनी चड आसा.

अपघातांत जखमी जावपाचो आंकडो वाडलो

पोरूंचे तुळेत अपघातांत जखमी जावपाचो आंकडो अंदूं वाडला. फाटल्या वर्सा अपघातांत 186 जाण गंभीर जखमी जाल्ले जाल्यार 574 जाण किरकोळ जखमी जाल्ले. अंदूं 240 जाण गंभीर जखमी जाले जाल्यार 617 जाण किरकोळ जखमी जाले. अंदूं अपघातांत गंभीर जखमी जावप्यांचें प्रमाण 29.03 टक्के जाल्यार किरकोळ जखमी जावप्यांचें प्रमाण 7.49 टक्क्यांनी वाडलां.

दुचाकी चालकां परस अपघातांत फाटल्यान बसप्यांक मरण येवपाचें प्रमाण देंवले. प्रवासी वाहनांक जावपी अपघातांत बरेच खेपे प्रवाशांक मरण येता. सप्टेंबर मेरेन प्रवाशांक मरण येवपाचें प्रमाण पोरूचे तुळेंत उणें आसा. पोरूं 13 प्रवाशांक मरण आयिल्लें अंदूं 9 प्रवाशांक मरण आयलां. हें प्रमाण 30.77 टक्के उणें आसा.

सायकल चलोवपी तीन जाणांक मरण

2022 त सायकल चलोवपी एकल्याकूच अपघातांत मरण आयिल्लें. अंदूं 3 सायकलचालकांक मरण आयलां. हें प्रमाण 200 टक्क्यांनी वाडलां.

पादचारी मरपाचें प्रमाण देंवले

2022 त सप्टेंबर मेरेन 37 पादचाऱ्यांक अपघातांत मरण आयिल्लें. अंदूं 32 पादचाऱ्यांक मरण आयलां. पादचाऱ्यांक मरण येवपाचें प्रमाण 13.51 टकक्यांनी उणे जालां.