अनमोड घांटांत इंजीन गरम जाल्ल्यान ट्रकाचो लासून गोबर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फोंडें: गोंयांतल्यान म्हाल घेवन वचपी ट्रक सोमारा रातीं इंजीन गरम जाल्ल्यान अनमोड घांटांत लासून गोबर जालो. ही घडणूक सोमारा रातीं 10 वरांच्या सुमाराक घडली. मजगतीं, खानापूर उजो पालोवपी दळाचो बंब फांतोडेर 4 वरांचेर घडणूक थळार दाखल जालो.

मेळिल्ले म्हायती प्रमाण केए 22 डी 1533 क्रमांकाचो ट्रक गोंया सावन म्हाल घेवन कर्नाटकाचे दिशेन वतालो. अनमोड घांटांत रातीं 10 वरांच्या सुमाराक इंजीन गरम जाल्ल्यान ट्रकाक उजो लागलो. ह्या वेळार ट्रक चालकान उजो पालोवपाचो यत्न केलो. पूण उज्यान भिरांकूळ रुप घेतिल्ल्यान चालकाचे यत्न फळादीक आयले नात.

ह्या मार्गान वचपी कांय वाहन चालकांनी गोंयांतल्या उजो पालोवपी दळा कडेन संपर्क सादून उजो लागिल्ल्याची म्हायती दिली. ते प्रमाण फोंडें उजो पालोवपी दळाचो बंब घडणूक थळार वचपा खातीर भायर सरलो. पूण अनमोड घांटांत गोंय शिमे कुशीक पावले उपरांत कर्मचार्‍यांक ही घडणूक कर्नाटकाचे शिमेंत घडिल्ल्याचें कळटकूच उजो पालोवपी दळाच्या बंबाक परतुपाचो आदेश गोंयांतल्या अधिकाऱ्यांनी दिल्ल्याचें समजता. उपरांत खानापूर उजो पालोवपी दळाचे कचेरेक म्हायती दिली आनी फांतोडेर 4 वरांचेर खानापूर उजो पालोवपी दळाचो बंब घडणूक थळार दाखल जालो. तो मेरेन ट्रक पुरायपणान लासून गोबर जाल्लो.