अधिवेशन वादळी थारपाचीं चिन्नां

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

प्रस्नोत्तराक सरकाराची कोंयडी करपाचे विरोधकांचे डावपेच

207 तारांंकीत, 596 अतारांंकीत प्रस्न

बुधवारा सादर जातलो अर्थसंंकल्प

पणजी : काँग्रेस फुडारी राहूल गांधी हांकां खासदार म्हूण अपात्र करपाचे फाटभुंयेर आयज सावन गोंय विधानसभेचें अर्थसंकल्पी अधिवेशन सुरू जाता. रानां वाठारांत लागिल्लो उजो, वाडटे अपघाती बळी, अटल सेतूक लागून जावपी येरादारीची कोंयडी, स्मार्ट सिटीचीं कामां ह्या विशयांचेर विरोधक सरकाराक धारेर धरपाचे आसात. हाका लागून हें अधिवेशन वादळी थारपाची चिन्नां आसात.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे बुधवारा 29 मार्चाक अर्थसंकल्प सादर करपाची शक्यताय आसा. ह्या अधिवेशनांत अर्थसंंकल्प सादर जालो तरी चर्चा मात फुडल्या अधिवेशनांत जातली. बिरेस्तारा रामनमीची सुटी आशिल्ल्यान अधिवेशन जावचें ना. अर्थंसंकल्पी अधिवेशन चार दिसांंचें जातलें. प्रस्नोत्तर, लक्षवेधी सुचोवण्यो, पुरवणी मागण्यांंचेर चर्चा , सरकारी विधेयकां, खासगी थाराव हांंचो आस्पाव कामकाजांत आसतलो. थारावीक विशयांंचेर चर्चा मात चड तेप जावची ना.

पुराय अधिवेशनांत 803 प्रस्न आयल्यात. हातूंतले 207 तारांकीत जाल्यार 596 अतारांंकीत प्रस्न आसात. पयल्या दिसा परबीं दिवपी थाराव चर्चेक येतले. अधिवेशनांत 8 सरकारी विधेयकां चर्चेक येतलीं. ते भायर आमदारांंचे खासगी थाराव आसतले. शेतजमीन हस्तांतरण वा विक्रीचेर बंंदी घालपी विधेयक अधिवेशनांत संंमत जातलें. तशेंच रस्त्यांंक जमीन संंपादीत करप शक्य जावपा खातीर गोंय म्हामार्ग दु्रुस्ती विधेयक संंमत जातलें. हीं दोन म्हत्वाचीं सरकारी विधेयकांं अधिवेशनांत येतलीं.

गरजे भायर सरकारा कडल्यान

कोट्यांंनी रुपयांंचो खर्च : युरी

भाजप सरकार हें इवेंट मॅनेजमेंट सरकार आसा. कार्यावळी आनी जायरात बाजीचेर कोट्यांंनी रुपयांंचो खर्च जालो. सरकार अधिवेशनाचे दीस उणें करता. खर्च उणो करपाक पळयना. गरजेच्या गजालींंचेर खर्च करपाक जाय. वायफळ खर्च करपाक जायना अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांंणी सांंगलें.

कार्यावळी आनी गरजे भायर केल्लो खर्चाचो विशय सभाघरांत येतलो. सरकार रोजगार दिवपाच्यो घोशणा करता. प्रत्यक्षात बेरोजगारीचें प्रमाण गोंंयांंत सगल्यांत चड आसा. वायफळ खर्च आनी बेरोजगारीचेर सरकाराक उक्ते करतले. कायदो सुवेवस्था सामकी इबाडल्या. अपघातांंचें प्रमाण वाडत आसा. अटल सेतू तशेंच पणजे शारांत जावपी येरादारीची कोंयंडी ही सदचीच गजाल थारल्या. हॉटेलां, रॅस्टोरंंण्टा हांंचे कडल्यान खंंडणीचे आरोप जावपाक लागल्यात. ह्या आरोपांंची चवकशी जायना. कल्याणकारी येवजण्यांचे पयशें लावार्थ्यांक मेळनात. फेब्रुवारी सावन उदकाचो उणाव जाणवूंक लागला अशें युरी आलेमांव हांणी म्हणलें.

फाटलीं खूबशीं वर्सां उदकाचो उणाव आसा. उदकाचो उणाव पयस करपाक सरकाराक अपेस आयलांं. कळसा – भांंडुरा प्रकल्पाच्या डीपीआराक केंद्र सरकारान मान्यताय दिल्या. केंद्रान ही मान्यताय फाटीं घेवंंक ना. तरी लेगीत मुख्यमंंत्री डॉ. प्रमोद सावंंत हांंणी कर्नाटकांत वचून प्रचारांत वांटो घेतलो. राज्यांत बरेच प्रस्न आसात. चर्चे खातीर चार दिसांंचें अधिवेशन पुराय थारचें ना. सरकाराक समस्यांंचेर चर्चा जाल्ली नाका, हाचे खातीर अधिवेशन फकत चार दिसांचेंच जाता अशें युरी आलेमांव हांंणी सांंगलें.

राज्यांत बरेच प्रस्न आसले तरी रानां वाठाराक लागिल्लो उजो आनी येरादारीचे कोंयंडीचेर विरोधक सरकाराची कोंयडी करपाची आस्त आसा. स्मार्ट सिटीच्या कामांंक लागून लोकांंक बरेच त्रास जातात. ह्या कामांंक लागून बारीक मोटे अपघात लेगीत जाल्यात.

विरोधी आमदारांंनी खूबशे प्रस्न एकठांंय जावन घाल्यात. प्रस्नोत्तर सत्रा पयलीं प्रस्नांच्यो लेखी जापो मेळच्यो, अशी विरोधी आमदारांची मागणी आसा. सत्तधाऱ्यांंचे तुळेंत विरोधी आमदारांंचें संंख्याबळ सामके उणें आसा. काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, आप आनी आरजी मेळून फक्त 7 आमदार आसात.

दिसाक पांच लक्षवेधी सुचोवण्यो चर्चेक घेवच्यो, अशी मागणी कामकाज सल्लागार बसके वेळार विरोधकांंनी केल्ली. तशेंच शुक्रारा खासगी कामकाजाचो दीस आसतलो. ह्या दिसा खासगी थाराव मांंडपाची संंद आमदारांंक मेळटली. रामनमीचे सुटयेक लागून अधिवेशनाचो एक दीस उणो जाला. एक दिसान कामकाज वाडोवपाची मागणी विरोधकांंनी केल्ली. ही मागणी मान्य जावंंक ना.